Søk på nettsiden

Sak: 12-244 Klage vedrørende uenighet om forbruk og etterfakturering – BKK Nett AS

Saken gjaldt uenighet om forbruk og etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav og påberopte seg god tro med hensyn til at de hadde lest av målerstanden korrekt. BKK Nett AS leste av måleren 05.11.12 og det førte til at klager fikk et merforbruk på 73 628 kWh som ble fakturert med kr 45 101,78. BKK avviste påstand om god tro hos klager ut i fra forbrukshistorikken. Nemnda la til grunn at det målte forbruket var påregnelig og at det ikke var feil ved måleren. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om forbruk og etterfakturering.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-2, 6-3 og 6-5.

Historikk:
07.01.02 – Kundeoppstart. BKK som nettleverandør og Fjordkraft som kraftleverandør
19.11.12 – 07.12.12 – Klager hadde en annen kraftleverandør
07.12.12 – Fjordkraft er igjen kraftleverandør

05.11.12 – BKK leste av måleren
03.12.12 – 17.12.12 – Måler er seriekontrollert og funnet i orden.

Krav: Klager avviser etterfakturert krav.

Partenes anførsler:

Klager hevder han ikke har fått beskjed om feilavlesning, og har frem til nå vært i god tro om at de har lest av korrekt.

Klager installerte vedovn i 2005, og har regnet ut at årsforbruket etter det har ligget på
ca. 10 000 kWh/år.

BKK Nett AS viser til at kunden meldte inn en målerstand som de ikke fikk til å stemme med tidligere avlesninger og anleggets forbrukshistorikk. BKK leste av måleren 05.11.12 og det førte til at klager fikk et merforbruk på 73 628 kWh som ble fakturert den 09.11.12 med kr 45 101,78.

Ut i fra tidligere årsforbruk og siste avlesning ligger klagers årsforbruk på ca. 22 000 kWh.

BKK viser til at det i 2008 og igjen i 2011 er en nedgang i innmeldt forbruk.
BKK legger til grunn at den innrapporterte målerstanden 30.10.12 på 82 017 kWh var standen på overforbrukstelleverket. Totalforbrukstelleverket viste 74 175 kWh seks dager senere. De innmeldte målerstander 31.08.11 og 07.11.11 stemmer ikke verken med overforbrukstelleverket eller totalforbrukstelleverket.

BKK avviser påstand om god tro hos klager ut i fra forbrukshistorikken.

BKK har varslet stenging.
 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjaldt uenighet om forbruk og etterfakturering.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-3 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.

Nemnda legger til grunn at det ikke var feil ved måleren. Når det ikke er funnet feil på måleren, og det målte forbruket representerer et påregnelig forbruk, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemnda kan ikke se at et lavere forbruk er sannsynliggjort i dette tilfellet. Nemnda kan heller ikke se at det målte forbruket er upåregnelig.

I og med at det ikke er påvist feil med måler eller ved strømnettet, og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt.

Nemnda viser til selskapets tilbud om å fordele det etterfakturerte forbruket over de tre  siste år. Nemnda finner dette tilbudet rimelig.

Nemnda kan ikke se at kundens påstand om å ha vært i god tro er av betydning for avgjørelsen i denne sak.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 16. september 2013
 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Astrid M. Hilde, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?