Søk på nettsiden

Sak: 13-087 Klage vedrørende feil ved måler og etterfakturering – Agder EnergiNett AS

Saken gjaldt uenighet om faktisk forbruk etter at klagers måler hadde stoppet. Klager ønsket kravet halvert da feilen lå i selskapets utstyr. Klager påberopte seg god tro. Agder EnergiNett AS mente klager burde ha reagert da han fikk tilbakemelding om at det var registrert 0 i forbruk, samt også reagert på de lave summene på fakturaene. De anså ikke kunden for å ha vært i god tro. Nemnda fant at selskapet kunne etterfakturere og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om faktisk forbruk på måler som hadde stoppet.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-4 og 6-5.

Historikk:

03.05.12 – Klager kjøpte/flyttet inn i huset. Registrert målerstand: 49 600 kWh
01.11.12 – 15.02.13 – I perioden meldte klager fem ganger samme målerstand: 49 597 KWh
18.02.13 – Montør sjekket og byttet måler
04.04.13 – Avregning på kr 12 837,98
 
Krav: Klager krever at kravet halveres.


Partenes anførsler:

Klager tok kontakt med Agder EnergiNett AS våren 2013 og informerte om at måleren hadde stoppet. Han mottok i april 2013 avregning på kr 12 837,98 for etterfakturert nettleie og ventetariff/innkjøpspris fra 03.05.12. Klager mener selskapet må ta noe av denne kostnaden selv, da det var feil i selskapets utstyr. Klager reagerer på at det stipulerte forbruket er basert på årene 2010 – 2011 da han ikke eide huset.

Klager hevder god tro idet han ikke var klar over at det var problemer med målingen. Klager sendte inn målerstander via SMS uten å oppdage at han sendte inn samme målerstand hver gang. Klager viser til at han betalte de regningene han fikk på strøm i omtvistet periode. Klager legger til at de ikke kunne vite at fakturert forbruk var for lavt da de flyttet inn i boligen våren 2012. Klager bruker ved til oppvarming.
 
Klager har fremsatt tilbud om forlik ved at regningen deles likt mellom ham selv og energiselskapet.


Agder EnergiNett AS mener klager burde ha reagert da han, ved innmelding av forbruk, fikk tilbakemelding om at det var registrert 0 i forbruk. De mener også at klager burde ha reagert på de lave summene på fakturaene i omtvistet periode. Selskapet viser til at klager på tidligere bosteder betalte fra ca. 800 – 1 700 per måned. Selskapet viser til at det på fakturaene går klart frem at det ikke betales for forbruk. På disse grunnlag anser de ikke kunden for å være i god tro.

Det etterfakturerte forbruk er basert på tidligere beboers forbruk samt at dette bekreftes med det faktiske forbruket til kunden etter målerbytte. Stipuleringen er lav og de finner ikke grunnlag for å redusere kravet ytterligere.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om faktisk forbruk på måler som hadde stoppet.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet kreve etterbetaling for den tid målerfeilen kan ettervises. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det var feil ved måleren som forårsaket at Agder EnergiNett AS ikke fikk de data de trengte for å fakturere reelt forbruk. Nemnda legger videre til grunn at det stipulerte forbruket ikke kan anses som upåregnelig. Nemnda kan heller ikke se at det er fremlagt tilstrekkelige holdepunkter for eller tilstrekkelig sannsynliggjort et lavere forbruk.

Nemnda mener at Agder EnergiNett AS kan etterfakturere fra siste faktiske måleravlesning før måleren stoppet, slik de også har gjort. Nemnda registrerer at selskapet har fakturert langt mindre enn det som har vist seg å være reelt forbruk.

Nemnda finner ikke at klager kan ha vært i aktsom god tro når han hevder at fakturert forbruk tilsvarer reelt forbruk i den perioden måleren hadde stanset.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 16. september 2013
 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?