Søk på nettsiden

Sak: 13-167 Klage vedrørende uenighet om forbruk før målerbytte – Fortum Distribution AS

Saken gjaldt tvist om forbruk på nedtatt måler. Klager avviste et så høyt fakturert forbruk og mistenkte at den gamle måleren gikk feil. Fortum Distribution AS viste til at måleren var kontrollert og funnet i orden. Nemnda la til grunn at det målte forbruket ikke kunne anses som upåregnelig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om forbruk på nedtatt måler.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-3 og 6-3.

Historikk:
23.11.11 – Klager ble kunde på anlegget
07.05.13 – Måler 7016273 ble byttet
Måleren er sjekket og funnet i orden. Kontroll er ikke utført ved seriemåling.


Krav: Klager avviser et så høyt fakturert forbruk fra september/oktober 2012 og til måleren ble byttet i mai 2013.


Partenes anførsler:

Klager viser til at strømforbruket på måleren økte drastisk høsten 2012. Da måleren ble byttet i mai 2013 falt forbruket. Klager mistenker at den gamle måleren gikk feil.

Klager krever refusjon på strømforbruket fra september/oktober hvor de ser økningen var drastisk, ikke bare avslag på den siste fakturaen.


Fortum Distribution AS viser til at måleren er kontrollert og funnet i orden.

Fortum Distribution AS har oppfordret klager til å ta kontakt med installatør for å få redegjort om det var annet forbruk på måleren enn deres.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om forbruk på nedtatt måler.
I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-3 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.
Nemnda legger til grunn at det ikke var feil ved måleren. Når det ikke er funnet feil på måleren, og det målte forbruket representerer et påregnelig forbruk, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemnda kan ikke se at et lavere forbruk er sannsynliggjort i dette tilfellet. Nemnda kan heller ikke se at det målte forbruket er upåregnelig.
I og med at det ikke er påvist feil med måler eller ved strømnettet, og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt.
Nemnda bemerker at forhold for øvrig må klager ta med huseier, slik også selskapet har opplyst. Nemnda anbefaler også at målerkontroll som hovedregel bør utføres ved seriemåling.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 16. september 2013

Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?