Søk på nettsiden

Sak: 13-189 Klage vedrørende overspenning – krav om erstatning for ødelagt utstyr – HelgelandsKraft AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter hendelse i nettet. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 12.000 samt erstatning for ødelagt PC tilhørende leietaker, totalt kr 15 495, dekket. HelgelandsKraft AS viste til at en avleder i trafopunktet var defekt og avviste erstatningsansvar idet mangelen skyldtes årsaker utenfor deres kontroll. Nemnda var av den mening at en defekt avleder i trafopunktet var innenfor nettselskaps kontrollsfære og mente det var ansvarlig for klagers tap. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning etter hendelse i nettet.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk:
16.08.13 – Overspenning
 

Krav: Klager krever dekket forsikringens egenandel på kr 12.000 samt erstatning for ødelagt PC tilhørende leietaker, totalt kr 15 495, dekket.


Partenes anførsler:

Klager hevder å ha hatt et økonomisk tap på ca kr 27 000 som de fikk dekket på forsikringen med egenandel på kr 12 000. Klager hevder at deres leietaker har hatt et økonomisk tap på
kr 3 495 som ikke ble dekket på forsikringen da egenandelen er på kr 4 000.

Klager påstår at det var godt vær den dagen hendelsen i nettet inntraff. Ingen registrerte lyn eller torden.

Klager viser til at det elektriske anlegget i boligen var nytt i 2007 og i følge elektrikeren var alt etter forskriftene.


HelgelandsKraft AS viser til at vaktmontører konstaterte at en avleder i trafopunktet var defekt. HelgelandsKraft AS avviser erstatningsansvar og hevder mangelen skyldtes årsaker utenfor deres kontroll. Det er vanskelig å finne årsaken til overspenningen. Det ble ikke påvist lynaktivitet denne dagen.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om erstatning etter hendelse i nettet. I henhold til Standard Nettleieavtale
§ 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Nemnda legger til grunn at HelgelandsKraft AS i denne saken ikke har godtgjort at årsaken til klagers skade lå utenfor deres kontroll. Nemnda er av den mening at en defekt avleder i trafopunktet i utgangspunktet er innenfor nettselskaps kontrollsfære.

Nemnda legger videre til grunn at det foreligger årsakssammenheng mellom feilen i nettselskapets nett og skaden.

Nemnda legger til grunn at HelgelandsKraft AS ikke har bestridt klagers påstand om økonomisk tap for leietakers PC.

På denne bakgrunn finner nemnda at HelgelandsKraft AS er ansvarlig for klagers tap og anbefaler at klager får egenandelen på kr 12.000 samt erstatning for ødelagt PC tilhørende leietaker, totalt kr 15 495, dekket.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager får egenandelen på kr 12.000 samt erstatning for ødelagt PC tilhørende leietaker, totalt kr 15 495, dekket.

Oslo, 9. desember 2013


Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?