Søk på nettsiden

Sak: 13-207 Klage vedrørende utgifter knyttet til flytting av kabelskap – Fortum Distribution AS

Saken gjaldt flytting av kabelskap. Klager krevde kabelskapet flyttet for netteiers regning og hevdet skapet ble plassert der uten avtale eller samtykke fra grunneier. Fortum viste til Standard Tilknytningsvilkår § 3-10 og aviste krav. Nemnda la til grunn at skapet hadde stått der i nesten 40 år, og at klager måtte betale for flytting i henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-10. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder flytting av et kabelskap samtidig med at to andre kabelskap på samme sted flyttes.
 
Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår § 3-10.

Historikk:
Klager kjøpte eiendommen i 2007.
Kabelskapene ble trolig satt opp på slutten av 70 tallet eller på begynnelsen av 80 tallet.


Krav: Klager krever kabelskapet flyttet for netteiers regning.


Partenes anførsler:

Klager hevder de tre kabelskapene i innkjørselen er til vesentlig begrensning og hinder for utnyttelsen av eiendommen. Klager hevder skapene ble plassert der uten avtale eller samtykke fra grunneier. GET og Telenor, som eier to av skapene, har gått med på å flytte skapene for egen regning. Klager anser dette for å være en bekreftelse på at skapene i utgangspunktet var feilaktig plassert.

Klager har mottatt et pristilbud på kr 59 700 pluss mva for flytting av skapet.

Fortum Distribution AS viser til Standard Tilknytningsvilkår § 3-10 og aviser krav. Fortum legger til grunn at de ikke har planer om å skifte ut eller flytte det omtvistede skapet og at det kan stå der noen år til.

Fortum anser beslutningen til Telenor og Get som irrelevant i denne saken.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder flytting av kabelskap.

Fremføring av distribusjonsnett/ stikkledning skal foretas på en slik måte at det er til minst mulig ulempe for grunneier/fester. Grunneier/fester skal på forhånd gis mulighet til å uttale seg om plassering. Nemnda viser til Standard Tilknytningsvilkår § 3-2. Det gis ikke vederlag eller erstatning for slik plassering, jf. § 3-3. Flytting eller fjerning av ledninger/nett utføres for rekvirentens regning, jf. § 3-10.

Nemnda kan ikke se at det er et krav at det må foreligge en skriftlig avtale for at et slikt skap skal anses å være rettmessig plassert der, jfr § 3-2. Nemnda kan heller ikke se at det kan reises innvendinger mot at skapet er plassert der i utgangspunktet. Skapet har stått der i nesten 40 år. Nemnda legger til grunn at daværende grunneiers tillatelse ble gitt for oppsetting av skapet.

Ut i fra dette mener nemnda at klager må betale for flytting i henhold til § 3-10.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 9. desember 2013

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?