Søk på nettsiden

Sak: 13-208 Klage vedrørende faktura – manglende fakturering av kraft – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av tidligere ikke fakturert kraftprodukt. Klager avviste fullt betalingsansvar og fant det urimelig å bli belastet for Hafslunds faktureringsfeil. Hun hadde lest av måleren og det sto på regningene at Hafslund Strøm var strømleverandør. Hafslund Nett AS viste til at kraftproduktet på grunn av en systemfeil ikke ble registrert på anlegget. Klager ble fakturert for nettleie, men ikke for kraft. Nemnda mente klager ikke hadde vært i aktsom god tro i denne saken og la til grunn at klager måtte betale for den strøm hun hadde brukt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering av tidligere ikke fakturert kraftprodukt.
 
Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 2-2. Standard Nettleieavtale § 6-5.

Historikk:
24.04.11 – Kundeforhold opprettet
08.10.12 – 31.08.13 – Omtvistet periode
Begge parter har fremsatt forslag til løsning ved avbetalingsordninger uten å bli enige.


Krav: Klager avviser fullt betalingsansvar.

Partenes anførsler:

Klager finner det urimelig å bli belastet for Hafslunds faktureringsfeil. Klager viser til at hun har lest av måleren stort sett hver måned. Det står på regningene at Hafslund Strøm er strømleverandør. Klager har derfor regnet med at alt er i orden.

Klagers anmodning om en nedbetalingsordning som ville strekke seg over knapt tre år, ble avvist.

Klager avviser fullt betalingsansvar.


Hafslund Nett AS viser til at klager vekslet mellom Hafslund Strøm og en annen leverandør fire ganger i perioden juli – oktober i 2012. Da Hafslund Strøm igjen ble leverandør i oktober ble kraftproduktet pga en systemfeil ikke registrert på anlegget. Klager ble fakturert for nettleie, men ikke for kraft i perioden 08.10.12 – 31.08.13. Klager ble senere etterfakturert for kraftleveransen. Det går frem av fakturaene at Hafslund Strøm er klagers kraftleverandør.

Hafslund Nett AS mener klager ikke kan anses for å ha vært i aktsom god tro da klager ikke kontrollerte de utsendte fakturaene. De mener klager burde reagert på at kraftdelen ikke ble fakturert og at fakturabeløpet var vesentlig lavere enn tidligere.

Hafslund tilbød en nedbetalingsordning over syv måneder, men klager aksepterte ikke. Hafslund har senere tilbudt en nedbetalingsordning over 12 måneder.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering av tidligere ikke fakturert kraftprodukt.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Nemnda legger til grunn at klager må betale for den strøm hun har brukt. Nemnda legger vekt på at det går frem av fakturaene at det ikke er fakturert for strøm. På denne bakgrunn kan ikke nemnda se at klager har vært i aktsom god tro. Hafslund Nett AS har derfor anledning til å kreve etterbetaling.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 3. februar 2014

Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?