Søk på nettsiden

Sak: 13-209 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet å ha vært i god tro ut i fra at de hadde sendt inn måleravlesninger. Klager oppfattet at forbruket ble stipulert pga. én årlig avlesning. Hafslund Nett AS hevdet ikke å ha mottatt måleravlesinger i perioden 01.11.09 – 03.01.13 selv om de hadde sendt varsel om måleravlesning per e-post og SMS i tillegg til separate brev i 2011 og 2012. De etterfakturerte for tre år. Nemnda mente at klager ikke kunne ha vært i god tro i denne saken og la til grunn at klager måtte betale for brukt strøm. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering. Det er påstand mot påstand mht innsendte/mottatte måleravlesninger.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale § 6-5. Standard Kraftleveringsavtale § 2-2.

Historikk:
27.03.13 – Etterfakturering av kr 71 100,73 som korrigerer perioden 15.03.10 - 01.10.12.


Krav: Klager avviser etterfakturert krav.

Partenes anførsler:

Klager ble i 2013 gjort oppmerksom på at avlesning ikke er registrert hos nettselskapet i perioden 2009 til januar 2013. Klager hevder å ha returnert brev med måleravlesning både i 2011 og 2012. Klager hevder at i 2013 ble avlesning sendt via SMS.

Klager hevder å ha vært i aktsom god tro ut i fra at de hadde sendt inn måleravlesninger. Klager undrer seg over at det gikk fire år før Hafslund gjorde oppmerksom på at de ikke hadde registrert noen avlesninger.

Klager hevder de oppfattet det slik at forbruket ble stipulert pga. én årlig avlesning. De har derfor ikke reflektert over at de løpende fakturaene er påført "stipulert".


Hafslund Nett AS hevder ikke å ha mottatt måleravlesinger i perioden 01.11.09 – 03.01.13.

Hafslund hevder i 2011 og 2012 å ha sendt varsel om måleravlesning per e-post og i 2013 per SMS i tillegg til separate brev i 2011 og 2012. Hafslund kan ikke se at klager har respondert på noen av utsendelsene før det ble registrert avlesning via automatisk avlesningstelefon 03.01.13.

Forbruket ble beregnet i henhold til justert innmatingsprofil. Da de mottok avlesning 03.01.13 ble det avdekket at faktisk forbruk var høyere enn det som tidligere var blitt beregnet. Klager ble etterfakturert for tre år. Krav utover tre år er foreldet og avskrevet.

Hafslund avviser at klager kan ha vært i aktsom god tro da han ikke har kontrollert at de beregnede målerstandene var i samsvar med det som faktisk var registrert på måleren.


Nemnda ser slik på saken:

Klager i denne saken er et sameie. Etter nemndsavtalen punkt 1.3 behandler nemnda fortrinnsvis saker fra forbrukere, men også andre kunder, herunder sameier/borettslag som ikke handler hovedsakelig som ledd i næringsvirksomhet, kan få saken behandlet dersom flertallet i nemnda er enig. Flertallet i nemnda var enige i at denne saken kunne tas opp til behandling.

Saken gjelder etterfakturering.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-5 kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Nemnda legger til grunn at klager må betale for brukt strøm. Nemnda mener klager ikke kan påberope seg god tro når det tydelig fremkommer på fakturaene at forbruket er stipulert.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 3. februar 2014

Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?