Søk på nettsiden

Sak: 13-225 Klage vedrørende fakturert forbruk – Lærdal Energi AS

Saken gjaldt misforhold mellom fakturert antall kWh fra netteier og fra leverandør. Klager krevde en forståelig regning og anførte at Lærdal Energi AS fakturerte et høyere antall kWh enn det netteier gjorde. Klager mottok sluttavregning med en tabell som skulle vise korrigert mengde levert strøm, men klager hevdet det var umulig å forstå tabellen fordi leveringsperiodene var forskjellige fra de periodene som både Lærdal Energi og netteier hadde brukt i regningene tidligere. Lærdal Energi AS hevdet de kun brukte data fra netteier Hafslund Nett AS, men at disse tidligere hadde en unøyaktig avrundingslogikk. Nemnda ga klager enstemmig medhold i at han burde få et oppsett som ga ham mulighet til å kontrollere at han hadde blitt avregnet for et korrekt antall kWh i forhold til sin kontrakt.

Saken gjelder misforhold mellom fakturert antall kWh fra netteier og fra leverandør.

 
Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale §§ 2-1 og 2-2.


Krav: Klager krever en forståelig regning.


Partenes anførsler:

Klager hevder Lærdal Energi AS fakturerer et høyere antall kWh enn det netteier gjør.

Klager har mottatt sluttavregning som inneholder en tabell over perioden 01.10.12 – 14.11.13 som skal vise korrigert mengde levert strøm. Klager hevder det er umulig å forstå tabellen fordi leveringsperiodene er forskjellig fra de periodene som både Lærdal Energi og netteier har brukt i regningene tidligere.

Klager krever en regning som er basert på de samme tidsintervallene som er brukt tidligere og som klart viser endringene som Lærdal Energi har gjort for å få sine regninger og krav til å samsvare med den reelle strømmengden som er levert.

Lærdal Energi AS hevder de kun bruker de data de får tilsendt fra netteier Hafslund Nett AS. Kraftleverandøren har forespurt netteier som har uttalt at de tidligere hadde en unøyaktig avrundingslogikk i forbindelse med utsending av timesverdier. Logikken ble riktig fra 28.10.13.

Lærdal Energi legger til grunn at feilen ikke ligger hos dem. De har fått nye oppdaterte tall fra netteier og har avregnet klager i forhold til rett forbruk.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder misforhold mellom fakturert antall kWh fra netteier og fra leverandør.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-1 skal kraftleverandør benytte måledata fra nettselskapet ved års- og sluttavregning av kunder.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at det ikke er samsvar mellom fakturert antall kWh fra netteier og fra kraftleverandør. Nemnda mener det ikke skal være slik. Nemnda mener Lærdal Energi AS må gi kunden et oppsett som gir ham mulighet til å kontrollere at han har blitt avregnet for et korrekt antall kWh i forhold til sin kontrakt frem til feilen ble korrigert 28.10.13.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager får et oppsett som gir ham mulighet til å kontrollere at han har fått korrekt antall kWh i forhold til sin kontrakt frem til feilen ble korrigert 28.10.13.


Oslo, 3. februar 2014

Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?