Søk på nettsiden

Sak: 13-125 Klage vedrørende forbrukets størrelse – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt tvist om fakturert forbruk fra desember 2012 til juni 2013. Klager avviste et så høyt fakturert forbruk. Hafslund Nett AS viste til at kundeforholdet ikke ble fakturert i begynnelsen av 2013 grunnet lang behandlingstid ved leverandørbytte. Deretter ble klager etterfakturert for fire måneder i henhold til avlesninger. Hafslund Nett AS mente kravet rettmessig var sendt til inkasso. Nemnda kunne ikke se at det målte forbruket var upåregnelig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om fakturert forbruk fra desember 2012 til juni 2013.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-3.

Historikk:
07.06.11 – Kundeforhold ble opprettet. Måleravlesning 140224 kWh
10.12.12 – Måleravlesning 147673 kWh
24.12.12 – Leverandørbytte til Hafslund Strøm AS. Ble gjennomført i mars 2013
Mars 2013 – Klager ble etterfakturert for fire måneder. Betalingsavtale. Inkasso i mai 2013. Trukket
Juni 2013 – Ny faktura, nr. 390846. Betalingsavtale med fire avdrag. To avdrag ble betalt.

Hafslund oppfattet det slik at saken var løst.
Klager ga beskjed til Elklagenemndas sekretariat at saken var løst.

Oktober 2013 – Resterende to avdrag sto ubetalt og gikk til inkasso.

Måleren har ikke vært kontrollert.

Krav: Klager avviser fakturert forbruk.


Partenes anførsler:

Klager avviser et så høyt fakturert forbruk. Klager avviser at han som aleneboende i en liten leilighet kan kreves for like mye som andre med stort hus og mange beboere. Klager antar at en grunn kan være at det ikke forelå måleravlesning. Klager undrer seg på om noen stjeler strøm fra hans linje.

Hafslund Nett AS viser til at kundeforholdet ble sperret for fakturering i begynnelsen av 2013 i forbindelse med lang behandlingstid av leverandørbytte. I mars 2013 ble klager etterfakturert for fire måneder. Hafslund peker på at klager er fakturert i henhold til avlesninger. De opprettholder sitt krav og mener det rettmessig ble sendt til inkasso.

Hafslund har ikke sett behov for eller blitt bedt om å sjekke måleren.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om fakturert forbruk fra desember 2012 til juni 2013.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-3 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.

Nemnda legger til grunn at det ikke var feil ved måleren. Når det ikke er funnet feil på måleren, og det målte forbruket representerer et påregnelig forbruk, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemnda kan ikke se at et lavere forbruk er sannsynliggjort i dette tilfellet. Nemnda kan heller ikke se at det målte forbruket er upåregnelig sett i forhold til historisk forbruk.

I og med at det ikke er påvist feil med måler eller ved strømnettet, og det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt.

Fakturaer som ikke betales, kan drives inn gjennom inkasso. Nemnda har ingen bemerkninger til at nettselskapet har sendt saken til inkasso.

Nemnda vil avslutningsvis bemerke at selskapets saksbehandlingstid i forbindelse med leverandørbytte har vært for lang.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 17. mars 2014


Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?