Søk på nettsiden

Sak: 13-246 Klage vedrørende krav om erstatning for skade på datamaskin som følge av strømavbrudd – BKK Nett AS

Saken gjaldt erstatningsansvar. Klager krevde erstatning for ødelagt strømforsyningsdel i datamaskin med kr 935. Han viste til at elektriske klokker og datamaskiner stoppet ved strømbrudd og at etter at strømmen kom tilbake ville den ene datamaskinen ikke starte. BKK Nett AS viste til at det oppsto en kort utkobling og årsaken sannsynligvis skyldtes fugl på linjen. Nemnda fant det mest sannsynlig at fugl på linjen utløste feilen og la til grunn at dette var utenfor nettselskapets kontroll. Nemnda fant videre at det ikke var årsakssammenheng mellom feil i nettet og klagers skade og at selskapet ikke var erstatningsansvarlig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder erstatningsansvar.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk:
09.09.13 – Strømbrudd

Krav: Klager krever erstatning for ødelagt strømforsyningsdel i datamaskin med kr 935.


Partenes anførsler:

Klager viser til at elektriske klokker og datamaskiner stoppet ved strømbruddet. Alle sikringer og jordfeilbryter var i orden. Etter at strømmen kom tilbake ville den ene datamaskinen ikke starte.

Klagers anlegg er utstyrt med overspenningsvern og jordfeilvern. Datamaskinen er ca to år gammel.

Klager viser til at det også var et kort strømbrudd den 22.09.13 og flere strømbrudd den 15.12.13. Klager har vanskelig for å tro på at årsaken er fugl på linjen.


BKK Nett AS viser til at det oppsto en kort utkobling. Årsaken til utkoblingen skyldtes sannsynligvis forbigående jordfeil / kortslutning i høyspentnettet på grunn av fugl på linjen.

BKK legger til grunn at årsaken til skaden ligger utenfor deres kontroll og avviser erstatningsansvar.

BKK legger til at elektriske apparater, herunder datamaskiner, vanligvis skal tåle at strømmen kobles ut og inn uten å bli ødelagt.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder erstatningsansvar.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.
 
Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det ikke var en mangel i nettet den 09.09.13 da klagers skade oppsto, som nettselskapet kan hefte for. Nemnda legger til grunn at det mest sannsynlig var fugl på linjen eller annen utenforliggende grunn som utløste feilen, og at årsaken lå utenfor nettselskapets kontroll.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.  Nemnda legger vekt på at det bare var den ene PC’en som ble ødelagt og at elektrisk utstyr ikke skal havarere på grunn av at strømmen kobles ut og inn. Dette styrker sannsynligheten for at det ikke var årsakssammenheng mellom feil i nettet og klagers skade.

Ut fra dette er det blir BKK Nett AS ikke erstatningsansvarlig.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 17. mars 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Astrid M. Hilde, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?