Søk på nettsiden

Sak: 13-255 Klage vedrørende feil i nett – krav om dekning av regning til elektriker – Istad Nett AS

Dissens

Saken gjaldt krav om dekning av regning til elektriker. Klager oppdaget at det var svakt lys i 1. etasje og at noen elektriske apparater ikke fungerte og han kontaktet elektriker siden han gikk ut fra at det var en feil internt i huset. Elektriker konstaterte at en fase hadde for lav spenning, og at feilen ikke lå i huset, men i netteiers nett. Klager krevde full dekning av elektrikerregning på kr 5 125. Istad Nett AS la vekt på at de ikke var ansvarlig for undersøkelser utført av tredjepart (elektriker) som var engasjert uten at de kjente til feilen og følgelig at det heller ikke forelå avtale om slik undersøkelse. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

Saken gjelder krav om dekning av regning til elektriker.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-3, 12 og 13.

Historikk:
24.11.13 – Feil i en fase


Krav: Klager krever full dekning av elektrikerregning på kr 5 125.

Partenes anførsler:

Klager kontaktet elektriker da han oppdaget at det var svakt lys i 1. etasje og at noen elektriske apparater ikke fungerte. Sikringer og jordfeilbryter var i orden. Siden det var strøm i anlegget gikk klager ut fra at det var en feil internt i huset. Elektriker konstaterte at en fase hadde for lav spenning, og at feilen ikke lå i huset, men i netteiers nett. Nettselskapet ble varslet og utbedret raskt feilen.

Klager mener han ikke kan lastes for dette og krever at nettselskapet dekker regningen.

Istad Nett AS viser til at fasebrudd i lavspenningsnettet, skyldtes feil i en klammeforbindelse. Istad hevder det er umulig for dem å vite når og hvor slike feil vil skje, og de vil ikke være kjent med det før de blir meldt fra om av berørte kunder.

Istad hevder feilen skyldes forhold utenfor deres kontroll. De ordnet feilen straks de ble kjent med den. Istad avviser erstatningskravet.

Istad legger vekt på at de ikke er ansvarlig for undersøkelser utført av tredjepart (elektriker) som er engasjert uten at de kjenner til feilen og følgelig at det heller ikke foreligger avtale om slik undersøkelse med dem.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om dekning av regning til elektriker.

Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom nettselskapets distribusjonsnett og den elektriske installasjonen og angir grensen for eiendomsforhold samt ansvar for drift og vedlikehold.
I denne saken hadde klager henvendt seg til elektriker uten først å konferere med nettselskapet da det var delvis strømbortfall i boligen. Nemnda er delt i synet på hvem som skal dekke utgiften til elektriker.

Nemndas flertall, lederen og forbrukernes representanter, er av den oppfatning at i et tilfelle hvor det er strømbortfall i kun deler av boenheten, ikke er opplagt at feilen likevel er i netteiers nett. På denne bakgrunn var det i saken her ikke unaturlig å ta kontakt med elektriker
først. Flertallet legger til grunn at når feilen som i dette tilfellet lå i netteiers nett, bør nettselskapet til en viss grad ha ansvar for påløpte utgifter til å lokalisere feilen. Dette må i det minste gjelde for den tid det normalt tar for en fagperson å konstatere hvorvidt feil var i eget anlegg eller i nettet. Flertallet viser også til at veiledning selskapet har lagt ut på selskapets nettside om hvordan kunder skal reagere når feil oppdages, ikke dekker et tilfelle hvor det er strømbortfall i deler av boenheten slik som i saken her. Flertallet anbefaler på denne bakgrunn derfor at klager får dekket én time av elektrikers arbeid pluss transport, til sammen anslått til
2 timer som utgjør 2 600 kroner.

Nemndas mindretall, bransjens representanter, er av den mening at i norsk rett gjelder det et prinsipp om at man ikke har anledning til å forplikte andre uten at det foreligger et rettslig grunnlag for det. Det vanligste rettslige grunnlaget er at det foreligger en avtale. I denne saken foreligger det ingen avtale hvor nettselskapet har påtatt seg en slik økonomisk forpliktelse, - tvert imot er den disposisjonen som klager har foretatt direkte i strid med den fremgangsmåten nettselskapet på sin hjemmeside har etablert for slike tilfeller. I tillegg er den angjeldende kostnaden et resultat av klager sin feilvurdering. Selv om det er slik at det kan være vanskelig for en husholdningskunde å forstå at den angjeldende feilen lå utenfor hans egen elektriske installasjon, så burde hans medhjelper, elektrikeren, forstått den muligheten og unnlatt å rykke ut før klager hadde konferert med nettselskapet. Denne type kostnader ligger klart utenfor nettselskapets kontrollsfære, og selskapet har ingen muligheter til å kunne forhindre slike feilvurderinger fra nettkunden, og ignorering av å følge den fremgangsmåten som nettselskapet har etablert på sin hjemmeside.

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager får dekket én time av elektrikers arbeid pluss transport, til sammen 2 600 kroner.


Oslo, 17. mars 2014


Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?