Søk på nettsiden

Sak: 13-256 Klage vedrørende feil ved måler – etterfakturering – TrønderEnergi Nett AS

Saken gjaldt tvist om stipulert forbruk. Klager avviste etterfakturering av stipulert forbruk og hevdet han ikke var klar over at det var problemer med avregningen. TrønderEnergi Nett AS avviste god tro hos klager og beregnet forbruket på bakgrunn av tidligere forbruk på anlegget. Tidligere reelt forbruk og forbruk som ble registrert på ny måler viste at deres beregninger for den omstridte perioden ikke var urimelig. Nemnda mente selskapet kunne etterfakturere og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om stipulert forbruk.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale § 5-4 og 6-5.

Historikk:
02.08.13 – Klager meldte fra om at måler hadde stoppet
05.08.13 – Målerbytte
27.11.13 – Kontroll av defekt måler
01.04.13 – 04.08.13 – Omstridt periode

Forbrukshistorikk viser:
Fra 2008 til 2011 var årsforbruket på 10-11 tusen kWh
2012 - årsforbruk 12 581 kWh
2013 - årsforbruk 11 916 kWh

Krav: Klager avviser etterfakturering av stipulert forbruk.

Partenes anførsler:

Klager hevder han ikke var klar over at det var problemer med avregningen. Klager hevder måleren viste korrekte verdier til og med mai 2013 og undrer seg over å bli fakturert i april og mai med økte stipulerte verdier.

Klager avviser stipulerte verdier for april, mai og juni 2013 og viser til at det i leiligheten i januar og februar ble etterisolert / gjennomført enøktiltak. Klager legger til at det i perioden fra februar til august bodde en person mindre i leiligheten. Forbruket burde være langt lavere enn i tilsvarende periode i 2012.

Slik klager ser det er han dobbeltfakturert og fakturert for høyt i perioden 01.04.13 – 04.08.13.

TrønderEnergi Nett AS har beregnet forbruket på bakgrunn av tidligere forbruk på anlegget. TEN viser til at tidligere reelt forbruk samt forbruk som er registrert på ny måler viser at deres beregninger for den omstridte perioden ikke er urimelig.

TrønderEnergi legger til grunn at måleren stoppet 01.04.13. Dette ble ikke avdekket av deres egne kontrollrutiner, men klager gjorde dem 02.08.13 oppmerksom på at måleren sto.

TrønderEnergi avviser god tro hos klager da han måtte være klar over at tidligere utsendt faktura måtte være feil.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om stipulert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet kreve etterbetaling for den tid målerfeilen kan ettervises. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det var feil ved måleren som forårsaket at TrønderEnergi Nett AS ikke fikk de data de trengte for å fakturere reelt forbruk. Nemnda legger videre til grunn at det stipulerte forbruket ikke kan anses som upåregnelig. Nemnda kan heller ikke se at det er fremlagt tilstrekkelige holdepunkter for eller sannsynliggjort et lavere forbruk.

Nemnda mener at TrønderEnergi Nett AS kan etterfakturere fra siste faktiske måleravlesning før måleren stoppet, slik de også har gjort.

Nemnda finner ikke at kunden kan ha vært i aktsom god tro slik denne saken er opplyst.

Nemnda finner ut i fra dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 17. mars 2014

Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?