Søk på nettsiden

Sak: 14-001 Klage vedrørende krav om erstatning som følge av overspenning – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt spørsmål om erstatning som følge av overspenning. Klager krevde utgift på kr 3 566 til nytt overspenningsvern dekket etter overspenning. Klager mener Agder Energi Nett var erstatningsansvarlig siden de hadde kabler inn til hans hus. Klager la vekt på at årsaken til overspenningen måtte være feil på nettselskapets utstyr. Agder Energi Nett AS tolket Standard Nettleie § 13 slik at de ikke kunne svare for skader som var påført av anleggsmaskiner som ikke var på oppdrag eller leid inn av dem. De hevdet de ikke kunne bli ansvarlig ut fra begrunnelsen om at de leverte strøm og derfor måtte svare for alle forhold som skjedde i nettet. Nemnda la til grunn at forholdet falt utenfor selskapets kontroll og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder spørsmål om erstatning som følge av overspenning.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13

Historikk:
04.11.13 – Høyspentkabel ble skadd under gravearbeid, klagers anlegg fikk overspenning og overspenningsvernet ble ødelagt


Krav: Klager krever utgift på kr 3 566 til nytt overspenningsvern dekket.

Partenes anførsler:

Klager viser til at på grunn av overspenning ble overspenningsvernet ødelagt og måtte byttes. Klager mener Agder Energi Nett er erstatningsansvarlig siden de har kabler inn til hans hus og han betaler nettleie til dem.

Klager legger vekt på at årsaken til overspenningen må være feil på nettselskapets utstyr.

Agder Energi Nett AS tolker Standard Nettleie § 13 slik at de ikke kan svare for skader som er påført av anleggsmaskiner som ikke er på oppdrag eller leid inn av dem. Etter avtalen er det kun feil og mangler som foreligger mellom nettselskapet og kunden som kan kreves erstattet og ikke feil som har oppstått pga. feil fra anleggsmaskineier uten tilknytning til nettselskapet. Agder Energi Nett AS hadde ikke kjennskap til at graving skulle finne sted.

Agder Energi Nett AS legger til grunn at skaden ikke omfattes av kontrollansvaret. De kan ikke bli ansvarlig ut fra begrunnelsen om at de leverer strøm og derfor må svare for alle forhold som skjer i nettet. Det avvises også at skadens omfang skyldes dårlig strømforsyningsnett, da konsekvensen av feilsituasjoner som denne ikke kan kontrolleres.

Agder Energi Nett avviser erstatningsansvar.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder spørsmål om erstatning som følge av overspenning.

Standard Nettleieavtale § 13 omhandler erstatningsansvar for selskapet. I denne saken legger nemnda til grunn at nettselskapet ikke har ansvar for skader forvoldt av en entreprenør / anleggsmaskineier uten tilknytning til nettselskapet. Forholdet anses å ligge utenfor selskapets kontroll, jf. avtalens § 13-1. Klager kan etter nemndas oppfatning rette sitt erstatningskrav direkte mot angjeldende entreprenør / anleggsmaskineier.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 17. mars 2014

Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?