Søk på nettsiden

Sak: 13-252 Klage vedrørende avregning – Norges Energi AS

Saken gjaldt a konto fakturering med årsavregning. Klager avviste krav på kr 578 i a konto fakturaen for januar 2013 fordi hun ikke kunne se at beløpet var på årsavregningen for 2012. Norges Energi AS hadde lagt om faktureringsmetodikken og opprettholdt sitt krav. Nemnda fant at selskapet hadde fakturert på riktig måte og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder a konto fakturering med årsavregning.
 
Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale §§ 2 og 3-3.

Historikk:

29.10.13 – Frem til denne dato ble det fakturert a konto med årsavregning. Etter denne dato faktureres faktisk forbruk etterskuddsvis.


Krav: Klager avviser krav på kr 578 i a kontofakturaen for januar 2013.

Partenes anførsler:

Klager er fakturert kr 578 i forventet forbruk for januar 2013 i faktura av 01.03.13. Klager kan ikke se at beløpet kr 578 er på årsavregningen for 2012 av 04.02.13 og avviser kravet.

Norges Energi AS har fakturert klager a konto med årsavregning frem til 29.10.13 da de gikk over til å fakturere faktisk forbruk etterskuddsvis. Norges Energi har i e-post av 12.11.13 gjort klager kjent med at de har lagt om faktureringen av klager.

Norges Energi viser til at fakturametodikken betyr at klager er krevet kr 578 i a kontofakturaen for januar 2013, mens beløpet er avregnet i 2012.

Norges Energi har forklart faktureringsmetodikken og -logikken for klager og opprettholder sitt krav.
 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder a konto fakturering med årsavregning.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 3-3 må kraftleverandøren opplyse om de krever etterskuddsvis betaling, a konto eller forskuddsvis fakturering.

Slik nemnda ser det, har kraftleverandøren i henhold til Standard Nettleieavtale anledning til å endre faktureringsmåte fremover i tid med rimelig varsel til kunden. Ut i fra Norges Energis forklaring på faktureringsmåten, legger nemnda til grunn at selskapet har varslet endringen av faktureringsmåten med rimelig varsel til kunden og deretter fakturert på riktig måte.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 28. april 2014


Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?