Søk på nettsiden

Sak: 13-257 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger – Eidsiva Nett AS

Dissens

Saken gjaldt uenighet om etterfakturert forbruk. Klager avviste et så stort forbruk og avviste etterfakturert krav for perioden 30.06.11 til 26.06.13 med 336 410 kWh på kr 234 956,93. Eidsiva Nett AS hadde beregnet forbruket på grunn av manglende avlesninger. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

Saken gjelder uenighet om etterfakturert forbruk.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-2, 6-3 og 6-5.

Historikk:
26.03.98 – Klager ble kunde på anlegget. Ny måler. Målerstand 0

Forbruk:
I perioden fra 26.03.98 til 01.12.13 er forbruket på måleren 1 378 640 kWh.

Avlesning:
13.03.08 – Kunden foretok måleravlesning – 17 917 kWh
30.06.11 – Kunden foretok måleravlesning – 22 656 kWh
26.06.13 – Nettselskapet foretok måleravlesning – 33 985 kWh
02.07.13 – Klager etterfakturert- perioden 30.06.11–26.06.13 for 336 410 kWh, kr 234 956,93
01.12.13 – Kunden foretok måleravlesning – 34 466 kWh
 
Klager har i tiden fra han ble kunde på anlegget i 1998 og frem til 01.12.13 meldt inn målerstand seks ganger – 05.01.04, 04.10.04, 04.07.05, 13.03.08, 30.06.11 og 01.12.13. Energiselskapet har lest av en gang – 26.06.13. I mellomliggende perioder ble forbruket beregnet.

Målerkontroll:
09.08.12 – Målerkontroll. Avvik var innenfor kravene og måleren ble godkjent.
 

Krav: Klager avviser et så stort etterfakturert krav.

Partenes anførsler:

Klager er etterfakturert med kr 234 956,93 og avviser et så stort forbruk som er etterfakturert. Klager hevder han i perioden 15.09.09 – 22.11.13 har betalt ca kr 266 tusen i strøm.

Klager viser til at villaen er på 320 m2 og ble bygget i 1913, totalrenovert i 1997-98 med strømbasert vannbåren gulvvarme i alle rom som i 2002 ble byttet ut med jordvarmepumpe. Klager viser til at huset i hovedsak blir oppvarmet av jordvarme. Huset har også ildsteder.

Eidsiva Nett AS har beregnet forbruket på grunn av manglende avlesninger. De har gjentatte ganger sendt påminnelser om måleravlesning ved brev og epost til klager.

Klager er etterfakturert for perioden 30.06.11 – 26.06.13 for 336 410 kWh med kr 234 956,93 for kraft og nettleie i faktura nr 1003063061. I denne to års perioden var forbruket beregnet.

Eidsiva opplyser at klager ikke har sendt inn måleravlesning etter 01.12.13 til tross for oppfordringer.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om etterfakturert forbruk.
På bakgrunn av de foreliggende opplysninger, legger nemnda til grunn at strømforbruket er avlest 30.06.11 og 26.06.13. Mellom disse datoer er forbruket stipulert.
I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målepunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf. nettavtalens pkt. 5-2.
Det er et relativt stort antall abonnenter som ikke leser av måleren minst en gang i året. Det vil medføre uforholdsmessig mye arbeid og kostnader om nettselskapet skulle reise rundt og lese av disse målerne så snart fristen er oversittet. Det må derfor etter nemndas vurdering aksepteres at nettselskapene lar det gå noe lenger tid før avlesning søkes gjennomført av nettselskapets folk. I den mellomliggende fase bør det imidlertid etter nemndas vurdering sendes ut skriftlig informasjon/advarsel til kunden der det uttrykkelig gjøres oppmerksom på at forbruket blir stipulert skjønnsmessig på grunn av manglende avlesning fra kunden, og at det senere vil måtte bli foretatt en avregning etter faktisk forbruk. Etter nemndas vurdering bør slik informasjon sendes ut i løpet av det første året etter at fristen etter § 5-2 er gått ut. Sen oppfølging vil etter omstendighetene kunne føre til at nettselskapet ikke gis anledning til å etterberegne etterfølgende avvik mellom stipulert og faktisk forbruk. Etter nemndas syn er det ikke tilfelle i saken her.
 Nemnda er delt i synet på hvor mye selskapet kan etterfakturere.

Nemndas flertall, lederen og forbrukernes representanter, finner ikke at selskapet har anledning til å etterfakturere lenger tilbake i tid enn tre år i samsvar med Standard nettleieavtale § 6-3 og den alminnelige foreldelsesfristen. Selskapet har selv valgt å begrense etterfaktureringsperioden til to år, men har brukt et forbruk pr. måned på ca. 14 000 kWh ved etterfaktureringen, noe som er det dobbelte av det nettselskapet selv regner som normalt forbruk på 7 833 kWh. Flertallet anser på denne bakgrunn at etterfakturering kan skje med utgangspunkt i et forbruk på 7 833 kWh pr. måned i perioden 30. 06.2011- 26.06.2013. 


Nemndas mindretall, bransjens representanter, vektlegger at kunden har foretatt selvavlesning fra anlegget ble etablert i 1998, med ny måler med målerstand «0», frem til everkets avlesning 26.06.2013. I denne perioden er det til sammen målt et forbruk på 1.378.640 kWh. Måleren er kontrollert og funnet å være i orden. Det må således legges til grunn at dette forbruket på 1.378.640 kWh er korrekt for denne perioden.

Mindretallet vet ikke om den ubetalte kraftmengden er forbrukt i perioden mellom 30.06.2011 og 26.06.2013, eller tildels tidligere som følge av at kunden kan ha meldt inn feil målerstand.  Uansett er den målte kraften forbrukt, og kunden må betale for den forbrukte kraftmengden.


På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt


VEDTAK

Nemnda anbefaler at etterfakturering kan skje med utgangspunkt i et forbruk på 7 833 kWh pr. måned i perioden 30. 06.2011- 26.06.2013. 


Oslo, 28. april 2014

Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?