Søk på nettsiden

Sak: 13-218 Klage vedrørende avregning pga feil med måler – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt tvist om beregnet forbruk. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet han ikke visste at noe kunne være galt med den nye måleren. Han påberopte seg god tro. Skagerak Nett AS antok feilen med måler oppsto etter 01.02.13 da forbruket etter denne dato avvek kraftig fra tidligere år. Nemnda fant under en viss tvil at det fakturerte forbruket for perioden etter at feilen med måleren trolig oppsto, ikke kunne anses å være et så betydelig mindreforbruk at klager burde reagert. Nemnda la derfor til grunn at klager var i god tro. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder tvist om beregnet forbruk.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale § 5-4.

Historikk:
15.02.11 – Ny måler
01.02.13 – Nettselskapet antar feilen med måler oppsto etter denne dato
06.09.13 – Kontroll av måler. Defekt. Bytte av måler

Krav: Klager avviser etterfakturert krav.


Partenes anførsler:

Klager er etterfakturert med kr 5 976,31. Klager har løpende betalt strøm og nettleie og har ikke visst at noe kunne være galt med den nye måleren. Klager påberoper seg god tro. Klager avviser etterfakturert krav og avviser å bli belastet med selskapets feil.

Skagerak Nett AS antar feilen med måler oppsto etter 01.02.13 da forbruket etter denne dato avviker kraftig fra tidligere år. De har beregnet og etterfakturert med utgangspunkt i forbruk i periode før 01.02.13 og etter målerbytte 06.09.13. Skagerak Nett AS antar klagers årsforbruk i 2013 var drøyt 18 000 kWh.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om beregnet forbruk.
I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet kreve etterbetaling for den tid målerfeilen kan ettervises. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det var feil ved måleren som forårsaket at Skagerak Nett AS ikke fikk korrekte målerdata til å fakturere reelt forbruk.

Nemnda fant under en viss tvil at det fakturerte forbruket for perioden etter at feilen med måleren trolig oppsto, ikke anses å være et så betydelig mindreforbruk at klager burde reagert. Nemnda legger derfor til grunn at klager var i god tro.

Nemnda anbefaler at etterfakturert krav frafalles.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at etterfakturert krav frafalles.


Oslo, 26. mai 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?