Søk på nettsiden

Sak: 14-042 Klage vedrørende vannlekkasje – krav om erstatning – Sør Aurdal Energi AS

Saken gjaldt grensesnittet for ansvar i tilknytningspunkt. Klager viste til at vann var kommet inn i hytta via stikkledningen og hevdet Sør Aurdal Energi AS var ansvarlig for dette. Klager krevde at skaden ble opprettet og at påløpte kostnader ble dekket. Sør Aurdal Energi AS la til grunn at stikkledningen (inntakskabelen) var deres ansvar frem til grunnmur. Fra grunnmur og inn i hytta var kabelen installasjonseierens ansvar og den var lagt av dennes installatør. Sør Aurdal Energi AS avviste ansvar for skaden. Nemnda la til grunn at det ikke var dokumentert at nettselskapet hadde opptrådt uaktsomt og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder grensesnittet for ansvar i tilknytningspunkt.
 
Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår §§ 3-3 og 4-1.

Historikk:
2012 – Sør Aurdal Energi AS la stikkledning til hyttevegg

Krav: Klager krever at skaden rettes opp og at påløpte kostnader dekkes.

Partenes anførsler:

Klager viser til at Sør Aurdal Energi AS la stikkledning til hyttevegg og at installatør deretter la strøm inn i hytta. Klager viser til at vann har kommet inn i hytta via stikkledningen som de hevder Sør Aurdal Energi AS er ansvarlig for.

Klager viser til at nettselskapet i 2013 gravde opp ledningen for å utbedre skaden. Klager refererer til takstmann som hevder at nettselskapet er ansvarlig for utvendig kabel og for at skaden har oppstått og at dette ikke er en forsikringssak.

Klager krever at skaden rettes opp og at påløpte kostnader dekkes. Foreløpig krav er dekning av takseringskostnad på kr 6 531,50 og egen kjøreutgift på kr 1 377, totalt kr 7 908,50.


Sør Aurdal Energi AS legger til grunn at stikkledningen (inntakskabelen) er deres ansvar frem til grunnmur. Fra grunnmur og inn i hytta er kabelen installasjonseierens ansvar og forlegning er utført av installasjonseierens installatør.

Sør Aurdal Energi AS har ikke medvirket til eller hatt noen form for ansvar for forlegning av kabel fra utvendig grunnmur fram til hovedfordeling inne i hytta. Således har de ikke tatt del i faglige vurderinger eller forholdsregler for å hindre å føre vann inn i hytta.

Etter henvendelse fra klager har Sør Aurdal Energi AS gravd opp kabelen på utsiden av veggen for å drenere kabelen for å sjekke om dette var tilstrekkelig, men uten ønsket effekt. Kabelen ble så kappet og skjøtet i grøfta på utsiden av hytta for å hindre vanninntrenging. Dette var tjenester de gjorde kostnadsfritt for å avhjelpe situasjonen.

Sør Aurdal Energi AS mener takstmannen tilsynelatende ikke har satt seg inn i de vilkår og avtaler som gjelder for å være tilknyttet nettet og de finner påstand om at de kan holdes ansvarlig for skaden for å være ubegrunnet.

Sør Aurdal Energi AS påtar seg ikke ansvar for skaden.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder grensesnittet for ansvar i tilknytningspunkt.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-3 har ikke grunneier krav på erstatning for skader og ulemper stikkledning kan medføre, med mindre nettselskapet har opptrådt uaktsomt.

Slik saken er opplyst for nemnda, er det ikke sannsynliggjort at selskapet har opptrådt uaktsomt.

Ut i fra dette kan ikke nemnda se at selskapet er erstatningsansvarlig og finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 26. mai 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?