Søk på nettsiden

Sak: 14-053 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt strømbrudd – krav om erstatning. Klager krevde tap på kr 2 100 dekket etter strømbrudd da modulkort til ventilator ble brent og ødelagt. Skagerak Nett AS viste til at det var tretthetsbrudd på faseleder i klemme for hengeisolator. Skagerak Nett mente feilen var utenfor deres kontroll da linjen var bygget i henhold til myndighetskrav og vedlikeholdt og befart i henhold til gjeldende forskrifter, senest 11.10.13, og avviste erstatningsansvar. Nemnda fant at årsaken til skaden lå utenfor Skagerak Nett AS sin kontroll og de ble ikke erstatningsansvarlig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder strømbrudd – krav om erstatning.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale § 13-1.

Historikk:
03.12.13 – Strømbrudd /spenningen falt i 30-40 sekunder.

Krav: Klager krever reparasjonskostnad på kr 1 200 samt kr 900 for tre timers jobb og kjøring, totalt kr 2 100, dekket.

Partenes anførsler:

Klager hevder det den 03.12.13 oppsto strømbrudd /spenningen falt i 30-40 sekunder. Modulkort til ventilator, ny i 2005, ble brent og ødelagt. Klager hevder grunnen til strømbruddet var dårlig rydding langs linja.

Klager hevder nettselskapet er erstatningsansvarlig og krever reparasjonskostnad på kr 1 200 samt kr 900 for tre timers jobb og kjøring, totalt kr 2 100, dekket.


Skagerak Nett AS viser til rapport om at det var tretthetsbrudd på faseleder i klemme for hengeisolator og en fase falt i bakken og forårsaket jordfeil. Dette førte til en mangel i form av for lav spenning i strømleveransen til klager. Skagerak Nett mener feilen var utenfor deres kontroll. Linjen er bygget i henhold til myndighetskrav og vedlikeholdt og befart i henhold til gjeldende forskrifter, senest 11.10.13.

Skagerak Nett avviser erstatningsansvar.
 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder strømbrudd – krav om erstatning.
I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at Skagerak Nett AS har bygget og vedlikeholdt nettet i henhold til gjeldende retningslinjer og vanlig praksis og som man med rimelighet kan forvente.

Nemnda legger til grunn at årsaken til skaden lå utenfor Skagerak Nett AS sin kontroll og de blir ikke erstatningsansvarlig.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 26. mai 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?