Søk på nettsiden

Sak: 14-005 Klage vedrørende krav om erstatning for felt tuntre – Fortum Distribution AS

Saken gjaldt tvist om felt tuntre. Klager krevde erstatning med totalt kr 33 600 da to større trær, det ene et tuntre i eik, ble felt. Klager hevdet det skjedde uten grunneiernes viten eller aksept. Fortum Distribution AS hadde befart stedet og vurdert risikoen for brudd eller forstyrrelser på leveransene og bestilt trefelling. Fortum hevdet at grunneier ble varslet. Nemnda la til grunn at Fortum Distribution har handlet i henhold til regelverket og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Eiendommen eies av tre grunneiere "I", "W" og "J".
Klager representerer de to førstnevnte, "I" og "W". Klager er ektemannen til "I".
"B.J." er mor og verge for "J".

Saken gjelder tvist om felt tuntre.
 
Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår § 3-6.

Krav: Klager krever erstatning med totalt kr 33 600.


Partenes anførsler:

Klager viser til at to større trær på eiendommen, det ene et tuntre i eik, ble felt i 19.08.13 og hevder det skjedde uten grunneiernes viten eller aksept. Klager legger til grunn at Fortum ikke har fått tillatelse fra noen av grunneierne. Klager tilbakeviser påstand om at Fortum har fått tillatelse av grunneier "J", men at Fortum derimot har vært i kontakt med "B.J." som ga tillatelse til å felle trær rundt annekset som grunneierne disponerer. Det ble ikke gitt tillatelse til å felle eiketreet ved grunneiernes driftsbygning, jf. uttalelse av 11.11.13.

Klager finner det merkelig at Fortum ikke har lagt igjen beskjed på telefonsvarer til de to grunneierne.

Klager hevder å ha fått opplyst av Fortum at linjeryddig var bestilt av en hyttekunde "Ø" som har egen interesse av rydding pga. utsyn til vannet.

Klager avviser at tuntreet representerte en sikkerhetsrisiko eller kunne skade ledningsnettet.

Klager viser til at tuntreet hadde stor verdi og funksjon for eiendommen.

Klager har utført oppryddingsarbeid etter trefellingen og krever kompensasjon både for felte trær og opprydding.

Klager legger til grunn at Fortum ikke har fått tillatelse til å felle det aktuelle tuntreet av noen av grunneierne. Klager mener Fortum har utøvd sin profesjon for dårlig og mangelfullt slik at det ble mulig med en misforståelse i denne saken.

Klager undrer seg over at Fortum felte eika når andre trær som når opp mot luftspennet får stå.
 
Klager krever erstatning for trær, samt transport, planting, kompensasjon for oppryddingsarbeid etter trefelling og saksbehandlingskostnader, totalt kr 36 600. Med fratrekk av mottatt erstatning på kr 6 000, krever klager kr 33 600.


Fortum Distribution AS befarte stedet og vurderte treet. Fortum viser til at treet sto midt under linja og hadde tre topper som gikk opp på to sider av linja. Fortum viser til redegjørelse fra trefellingsfirmaet og konklusjonen var at treet var over deres linjer. Fortum bestilte trefelling av det gjeldende treet. De vurderte risikoen for at trær kan forårsake brudd eller forstyrrelser på leveransene. De vurderte og avgjorde nevnte trefelling.

Fortum hevder de ringte grunneier "J" for å varsle om trefellingen. En person "B.J." svarte og ga tydelig inntrykk av å være rett mottaker av samtalen og hun ga tillatelse til å felle treet. Fortum presiserer at det var enighet om hvilke trær som skulle felles. Fortum hevder det ikke ble nevnt trær som ikke måtte felles. Fortum legger til grunn at grunneier er varslet ihht. § 3-6 og at tillatelse til å felle ble gitt.

Fortum hevder videre at de i forkant av dette forsøkte å komme i kontakt med grunneier "W" og grunneier "I". Ingen av disse svarte på telefonhenvendelsene. Fortum forutsetter at grunneierne seg i mellom er enige.

Fortum legger til grunn at de har varslet og at de har fått tillatelse til å felle det aktuelle treet.
 
Fortum avviser at de er misbrukt til å felle trær som følge av andres interesser. Fortum avviser påstand om at trefeillingen ble utført etter bestilling av en annen kunde. Fortum foretar ikke rydding av trær dersom det ikke er i deres interesse som netteier.

Fortum har beklaget at det ved en feil fra deres side ikke ble ryddet etter trefellingen. De har utbetalt erstatning for dette med kr 6 000, noe grunneierne har akseptert.

Ytterligere erstatningskrav, som innkjøp av nytt tre, transport, planting og eget arbeid, avvises.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om felt tuntre.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-6 kan nettselskapet etter forhåndsvarsel til grunneier foreta nødvendig kvisting og rydding av trær av sikkerhetsmessige hensyn og for å hindre skade på ledningene.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at nettselskapet har befart stedet og gjort sin vurdering av situasjonen med hensyn til sikkerhet og for å hindre skade på ledningene. Nemnda legger avgjørende vekt på nettselselskapets vurdering av at det var nødvendig å felle trærne. Nemnda legger til grunn at nettselskapet har handlet i henhold til regelverket og at det da ikke er erstatningsgrunnlag.

Nemnda bemerker likevel at nettselskapet før trefellingen ble igangsatt burde ha varslet samtlige tre grunneiere. Slik saken er opplyst, var det tid til å varsel samtlige grunneiere før arbeidet ble igangsatt.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 16. juni 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?