Søk på nettsiden

Sak: 14-007 Klage vedrørende refusjonskrav – Hafslund Nett AS / Hafslund Varme AS

Saken gjaldt refusjonskrav i forbindelse med etteroppgjør/sluttfaktura ved avslutning av abonnement, inkludert fjerning av strømmåler. Sameiets varmtvannsanlegg gikk tidligere på olje og strøm, men etter at de ble koblet til fjernvarme fikk sameiet dekket sitt behov for varmtvann gjennom fjernvarmeleveranse. Likevel fortsatte sameiet å motta fakturaer for nettleie. Sameiet mente faktisk oppsigelse av nettleieavtale måtte anses å ha funnet sted ved overgang til fjernvarme. Hafslund Varme AS burde identifiseres med Hafslund Nett AS, særlig fordi Hafslund fremstår som et konsern. Hafslund Nett AS viste til at Hafslund Nett AS, Hafslund Strøm AS og Hafslund Varme AS var selvstendige selskap og at Hafslund Nett AS ikke mottok oppsigelse av kundeforholdet. Hafslund Nett hevdet at det var kundens ansvar å avslutte kundeforholdet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Klagen retter seg mot både Hafslund Nett AS og Hafslund Varme AS. Hafslund Varme AS er den 04.06.14 tilskrevet og bedt om uttalelse.

Sameiet er gjort kjent med at de kan få sin klage behandlet av nemnda når et flertall av nemnda er enige i det.

Saken gjelder refusjonskrav i forbindelse med etteroppgjør/sluttfaktura ved avslutning av abonnement, inkludert fjerning av strømmåler.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale § 11-1.

Historikk:
15.06.11 – Sameiets varmtvannsanlegg ble tilkoblet fjernvarmeanlegg.
29.01.13 – Hafslund mottok skriftlig oppsigelse på målernummer PG782784
26.03.13 – Hafslund sendte bekreftelse på oppsigelse per 29.01.13 av målernummer PG782784
25.04.13 – Melding om installasjonsarbeid av målernummer PG782784
04.06.13 – Hafslund demonterte måleren
24.10.13 – Sluttfaktura av målernummer PG782784 for perioden 01.12.12 – 29.01.13 pålydende kr 1 031,89

15.06.11 - 29.01.13 – Omstridt periode

Krav: Klager krever primært tilbakebetalt kr 10 726,06 for nettleie og fastbeløp strøm. Subsidiært kr 687,50 for fastbeløp strøm. I tillegg kreves refundert kr 6 280 for elektrikerregning. Klager krever også renter og omkostninger.


Partenes anførsler:

Klager viser til at varmtvannsanlegget tidligere gikk på olje og strøm. Strømmen hadde eget nettabonnement og ble automatisk timesmålt. Klager viser til at etter at de ble koblet til fjernvarme har sameiet fått dekket sitt behov for varmtvann gjennom fjernvarmeleveranse. Likevel fortsatte sameiet å motta fakturaer for nettleie.

Klager er av den oppfatning at Hafslund er nærmest til å ta ansvaret for at formell oppsigelse ikke har funnet sted før i januar 2013. Faktisk oppsigelse må anses å ha funnet sted ved overgang til fjernvarme, og at Hafslund ikke kan kreve betaling for en tjeneste som sameiet ikke har noen som helst mulighet til å benytte seg av etter overgang til fjernvarme i juni 2011.

Klager stiller Hafslund Varme solidarisk ansvarlig med Hafslund Nett ut i fra at Hafslund Varme i juni 2011 godkjente oppstart av fjernvarmeanlegget og de hadde følgelig full kontroll og kunnskap om frakopling av det gamle varmtvannsanlegget. Klager legger til grunn at Hafslund fremstår som et konsern. Etter klagers oppfatning opphørte ikke leveranse av energi til varmtvann den 15.06.11. Den fortsatte uavbrutt, men nå i form av fjernvarme. Utad for allmenheten og kunder gir Hafslund inntrykk av å fremstå som en totalleverandør av strøm og vannbåren varme. Klager har forholdt seg til en leverandør av energi til varmtvann, nemlig Hafslund. Klager mener Hafslund selv må være nærmest til å bære risikoen for kunders villfarelse som følge av "tåkelegging" av hvem kunden skal forholde seg til. Hafslund har all nødvendig informasjon om overgang til fjernvarme. Mangel på kommunikasjon innad i Hafslund ligger utenfor klagers kontroll.

Klager avviser at Hafslund har berettiget krav om nettleie og fastbeløp strøm for omstridt periode. Klager viser til at de i denne perioden har innbetalt kr 10 726,06 som de krever tilbakebetalt. I tillegg kreves refundert kr 6 280 for elektrikerregning. Klager legger vekt på at Hafslund ikke fant dette anlegget i sitt system og at de har påtatt seg kostnadene for demontering. Klager hevder Hafslunds avtale/erkjennelse om tilbakebetaling av kr 6 280 er bindende. Klager hevder Hafslund ba kun om å få dokumentasjon for kravet, noe klager sendte.

Klager avviser å ha fremsatt ønske om å tilbakedatere den formelle oppsigelsen av 29.01.13. Klager anser at faktisk oppsigelse fant sted ved opphør av bruk og muligheten for bruk av det automatisk timesmålte nettabonnementet, mao. ved overgang til fjernvarme 15.06.13 da muligheten for bruk av strøm til oppvarming av varmtvann opphørte.


Hafslund Nett AS viser til at Hafslund Nett AS, Hafslund Strøm AS og Hafslund Varme AS er selvstendige selskap.

Hafslund Nett AS viser til at saken gjelder manglende oppsigelse fra klager for anlegg med målernummer PG782784. Etter overgang til fjernvarme i juni 2011 ble ikke varmtvannsanlegget lenger benyttet. Hafslund hevder de ikke mottok oppsigelse av kundeforholdet til dette målernummeret.

Hafslund informerte klager i e-post om at oppsigelse måtte gjøres skriftlig og at dersom de ønsket å få anlegget frakoblet og måleren demontert, måtte de ta kontakt med elektriker.

Hafslund viser til at de i dialog med elektriker besluttet at Hafslund selv skulle demontere måleren. Måleren ble demontert 04.06.13. Klager ble ikke fakturert for dette arbeidet.

Hafslund mottok krav om å dekke elektrikers regning på kr 6 280. Hafslund har ikke erkjent betalingsansvar, men imøtekom dette for å løse saken i minnelighet. Tilbudet ble senere trukket fordi klager ikke aksepterte tilbudet slik det forelå. Hafslund mottok også krav om å få tidligere fakturert fastbeløp for perioden 15.06.11 – 29.01.13 refundert og sluttfaktura avskrevet. Hafslund avviste dette.

Med bakgrunn i Standard Nettleieavtale § 11-1 finner Hafslund ikke grunnlag for å tilbakedatere oppsigelsen til 15.06.11. Krav om tidligere fakturert og innbetalt fastbeløp for perioden 15.06.11 - 29.01.13 opprettholdes. Hafslund avviser alle klagers krav om refusjon.

Hafslund legger til grunn at fjernvarmeleveransen er et kundeforhold mellom sameiet og Hafslund Varme. Hafslund nevner at det ikke er uvanlig at det for større installasjoner er flere kundeforhold knyttet til forskjellige energibærere for oppvarming. Det er opp til kunden å beslutte hvilke avtaler som skal opprettholdes eller avsluttes. Det er kundens ansvar å avslutte kundeforholdet.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder refusjonskrav i forbindelse med etteroppgjør/sluttfaktura ved avslutning av abonnement, inkludert fjerning av strømmåler.

Slik denne saken er belyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at klagen retter seg mot Hafslund Nett AS som rett motpart og at Hafslund Varme AS ikke er part i tvisten.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 11-1 er kunden ansvarlig for å si opp nettleieavtalen. Ved manglende oppsigelse løper kundeforholdet videre.

Nemnda kan ikke se at Hafslund Nett AS har avveket fra retningslinjene i regelverket ved fakturering av fastbeløp i kundeforholdet. Nemnda finner ikke å kunne gi klager medhold i at det er grunnlag for å identifisere Hafslund Varme AS med Hafslund Nett AS selv om selskapene fremstår som et konsern.

Nemnda er enig med Hafslund Nett i at saksbehandlingstiden overfor kunden har vært for lang.

Nemnda registrerer at tilbudet fra Hafslund Nett på å dekke elektrikerregning på kr 6 280 er trukket av nettselskapet og tilbudet er falt bort.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 16. juni 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?