Søk på nettsiden

Sak: 14-052 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Energi AS

Saken gjaldt hvem som var ansvarlig for forbruk på anlegget i perioden 01.09.12 – 18.12.12. Klager (huseier) leide ut boligen til et firma som fremleide videre fra 01.09.12. Klager hevdet firmaet var ansvarlig for strømkostnadene frem til 18.12.12 da de ikke hadde levert korrekt oppsigelse av abonnementet per 01.09.12. Klager mente dette var en sak mellom Lyse og firmaet. Lyse Energi AS viste til at oppsigelsen de mottok 09.10.12 manglet underskrifter og hevdet de tok kontakt med klager, men mottok ikke ønsket ny oppsigelse. Lyse la til grunn at firmaet sa opp per 01.09.12 og at ansvaret falt på klager som huseier inntil ny avtale var inngått. Nemnda mente at klager ikke var ansvarlig før hun selv tegnet avtale og ble kunde på anlegget. Nemnda anbefalte at krav for perioden 01.09.12 - 18.12.12 ble frafalt. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder hvem som er ansvarlig for forbruk på anlegget i perioden 01.09.12 – 18.12.12.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale § 1 første ledd, § 2 tredje ledd og § 11 annet ledd.

Historikk:
09.10.12 – Lyse mottok endringsskjema/flytteskjema fra utflytter
01.09.12 – Endringen gjaldt fra denne dato
18.12.12 – Klager tegnet strømabonnement
Tvisteperiode: 01.09.12 – 18.12.12


Krav: Klager avviser krav for perioden 01.09.12 - 18.12.12.

Partenes anførsler:

Klager leide ut en bolig til et firma som fremleide videre fra 01.09.12. Klager hevder firmaet har leid, bodd og er ansvarlig for strømkostnadene frem til 18.12.12.

Klager avviser at hun er blitt kontaktet av Lyse vedr. endringsskjema.

Klager hevder hun ikke fikk informasjon fra Lyse om at leietaker ikke betalte. Klager hevder det ikke er riktig å overføre krav på tidligere leietaker til henne som huseier når tidligere leietaker ikke betaler.

Klager har mottatt faktura av 19.01.13 for perioden 01.09.12 – 01-01.13 pålydende
kr 10 553,82. Klager undrer seg over at Lyse holder henne som huseier ansvarlig for krav som gjelder så lang tid tilbake. Klager mener Lyse skulle tatt kontakt med henne på et langt tidligere tidspunkt når hennes leietaker ikke betalte.

Klager mener at om tidligere kunde ikke leverer endelig oppsigelse, er det en sak mellom Lyse og tidligere kunde.

Klager hevder god tro ved at leietaker tegnet eget strømabonnement.

Klager avviser krav for perioden 01.09.12 - 18.12.12.

Lyse Energi AS viser til at endringsskjemaet/flytteskjemaet de mottok 09.10.12 manglet underskrifter og hevder de tok kontakt med klager samme dag og igjen 01.11. og 08.11.12 og etterlyste nytt skjema og flyttedato. Lyse viser til at de ikke mottok ønsket nytt endringsskjema fra klager. De forholdt de seg da til det skjemaet som ble sendt inn med flyttedato 01.09.12.

Lyse viser til at klager har vært på leveringsplikt i tvisteperioden.

Lyse legger til grunn at klager er ansvarlig for sitt anlegg og vil være nærmest til å ha kontroll på ansvar for å melde fra om skifte i ansvarsforhold på sitt anlegg. Lyse hevder klager uansett visste at utflytter hadde flyttet på det tidspunkt Lyse tok kontakt med klager, den 09.10.12, og at klager uansett må være ansvarlig for forbruket fra denne dato. Lyse legger videre til grunn at klager er ansvarlig helt fra 01.09.12, dvs. for hele tvisteperiode fra 01.09.12 til 18.12.12

Lyse legger til grunn at leietaker sa opp per 01.09.12 og at ansvaret faller på huseier inntil ny leietaker tegner abonnement.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder hvem som er ansvarlig for forbruk på anlegget i perioden 01.09.12 – 18.12.12.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 1 første ledd inngås nettleieavtale direkte mellom nettselskapet som leverandør og kunden som bruker av nettjenester. Ved manglende oppsigelse av avtalen er eksisterende nettkunde ansvarlig for nettleien inntil nettselskapet får lest av måleren eller har inngått avtale med annen nettkunde, jf. avtalens § 11 annet ledd.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at bruker hadde tegnet nettleieavtale og at oppsigelsen som ble gitt 09.10.12 ikke var gyldig. Siden avtalen ikke ble korrekt sagt opp, løp den til 18.12.12 da klager inngikk avtale. Nemnda finner på denne bakgrunn at klager ikke ble ansvarlig før hun selv tegnet avtale og ble kunde på anlegget.

Nemnda bemerker at nettselskapet burde sikret bevis eller dokumentasjon for at det var i kontakt med klager eller kunde om oppsigelse eller nytegning.

Nemnda anbefaler at krav for perioden 01.09.12 - 18.12.12 frafalles.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at krav for perioden 01.09.12 - 18.12.12 frafalles.


Oslo, 16. juni 2014


Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Ola Bergheim, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?