Søk på nettsiden

Sak: 14-059 Klage vedrørende anleggsbidrag og timebruk ved nettilknytning – Lyse Energi AS

Saken gjaldt krav om anleggsbidrag og tvist om timebruk. Klager avviste kravet på kr 34 060 i anleggsbidrag da beregnet anleggsbidrag var på kr 21 500. Klager undret seg over at han ikke fikk varsel da regningen ble vesentlig høyere enn beregnet. Lyse Energi AS viste til at faktisk gravekostnad ble høyere enn estimert på grunn av at grunnforholdene rundt kabelskapet var vanskeligere enn forventet samt at grusmasser måtte hentes et stykke unna anleggsplassen. I kalkylen ble det benyttet normtall. Nemnda la til grunn at nettselskap normalt burde søke å varsle kunden ved vesentlig overskridelse av estimert anleggsbidrag. Selv om klager ikke ble varslet i dette tilfellet, var nemnda av den mening at klager måtte betale det det kostet i anleggsbidrag. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om anleggsbidrag og tvist om timebruk.
 
Regelverk: Forskrift 302 § 17-5. Standard Tilknytningsvilkår § 5.

Historikk:
14.03.13 – Beregningsgrunnlag for anleggsbidrag kr 21 500
15.01.14 – Faktura på anleggsbidrag kr 34 060


Krav: Klager avviser kravet på kr 34 060 i anleggsbidrag.

Partenes anførsler:

Klager viser til at han gjorde en avtale med Lyse om graving av grøft for et beregnet anleggsbidrag på kr 21 500. Regningen kom på kr 34 060. Klager fikk ved befaring forståelse for at dersom arbeidet ble dyrere ville Lyse dekke det så lenge han hadde fått en pris.

Klager undrer seg over at han ikke fikk forvarsel når regningen ble 80 % dyrere enn beregningsgrunnlaget.

Klager viser til at det er 19 km til nærmeste pukkverk, dvs. et kvarters kjøring.

Klager avviser at arbeidet på stedet tok 15 timer.


Lyse Energi AS viser til at faktisk gravekostnad ble høyere enn estimert på grunn av at grunnforholdene rundt kabelskapet var vanskeligere enn forventet samt at grusmasser måtte hentes et stykke unna anleggsplassen. I kalkylen ble det benyttet normtall. Faktisk gravekostnad viste seg i dette tilfellet å bli det dobbelte av forventet kostnad.

Arbeidet ble utført over to dager. Den korte byggetiden gjør det vanskelig å varsle kunden om de løpende, medgåtte kostnadene.

Lyse ser ikke at kravet er i strid med forskriftene eller NVEs retningslinjer.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om anleggsbidrag og tvist om timebruk.

Nettselskapet kan i henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 5 fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert var det estimert et beløp som beregningsgrunnlag for anleggsbidrag. Beløpet var vesentlig lavere det det den endelige regningen lød på.

Nemnda legger til grunn at iht NVEs retningslinjer er nettselskapets informasjon om forventet anleggsbidrag kun et prisoverslag, og at anleggsbidraget skal etterberegnes og gjøres opp basert på faktisk medgått kostnad.  Likevel bør nettselskap normalt søke å varsle kunden ved vesentlig overskridelse av estimert anleggsbidrag. I denne saken har nettselskapet anført at det ikke rakk å varsle kunden, noe nemnda ikke har grunnlag for å betvile. Nemnda finner på denne bakgrunn at klager må betale de faktiske kostnadene for arbeidet i form av anleggsbidrag.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 16. juni 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Ola Bergheim, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?