Søk på nettsiden

Sak: 14-104 Klage vedrørende fakturert strømforbruk – Sunnfjord Energi AS

Saken gjaldt fakturert strømforbruk. Klager avviste et så høyt fakturert forbruk og viste til at huset ikke hadde vært i bruk og at det var fakturert for høyt i perioden november/desember 2012 og januar/ februar 2013. Sunnfjord Energi AS viste til at målerne var testet uten å finne feil. Forbruket ble stipulert fra januar 2012 til januar 2013 og de antok at det kunne være en feilavlesning i januar 2013 som kunne ha ført til at fordelingen mellom periodene ble forskjøvet. Sunnfjord Energi AS la til grunn at strømmen var brukt på anlegget. Nemnda fant det sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder fakturert strømforbruk.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-3.

Historikk:
08.03.13 – To anlegg og to målere. Begge målerne ble byttet og testet uten å finne feil.


Krav: Klager avviser et så høyt fakturert forbruk.

Partenes anførsler:

Klager avviser høyt fakturert forbruk. Klager viser til at huset ikke har vært i bruk. Klager hevder forbruket ble normalt etter målerbytte.

Klager hevder det er fakturert for høyt i perioden november/desember 2012 og januar/ februar 2013.

Klager kan ikke godta et høyere forbruk enn det den nye måleren viser.

Klager mener forbruket i 2012 i henhold til forbrukshistorikken var normal, mens det i 2013 er for høyt ut i fra at huset ikke har vært brukt og det kun har stått litt varme på.


Sunnfjord Energi AS viser til at begge målerne er testet uten å finne feil. I september 2013 mottok de en klage fra klager på høy regning på den ene måleren.

Sunnfjord Energi AS viser til at forbruket ble stipulert fra januar 2012 til januar 2013 og at neste avlesning i mars 2013 kan tyde på at det eventuelt var en feilavlesning i januar 2013. Det kan ha ført til at fordelingen mellom periodene er blitt forskjøvet.

Sunnfjord Energi AS tilbød et avslag på 4 000 kWh som en minnelig løsning, men tilbudet ble avslått. Måleren ble sendt til kontroll igjen for selskapets egen regning, men det ble ikke funnet feil.

Sunnfjord Energi AS legger til grunn at strømmen er brukt på anlegget.
 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder fakturert strømforbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-3 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.

Nemnda legger til grunn at det ikke var feil ved målerne. Når det ikke er funnet feil på måler, og det målte forbruket representerer et påregnelig forbruk, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemnda kan ikke se at et lavere forbruk er sannsynliggjort i dette tilfellet. Nemnda kan heller ikke se at det målte forbruket er upåregnelig.

I og med at det ikke er påvist feil med måler eller ved strømnettet, og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 16. juni 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Astrid M. Hilde, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?