Søk på nettsiden

Sak: 14-071 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesning – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger. Klager avviste et så stort etterfakturert krav og hevdet hun ikke visste at hun skulle lese av måleren fordi hun bodde i en kommunal bolig og trodde kommunen hadde ansvaret for å lese av måleren. Hafslund Nett AS viste til at klager i perioden fra 11.11.08 – 13.12.13 ikke hadde meldt inn målerstand til tross for at klager var tilsendt varsel om måleravlesning hver annen måned og etter 01.09.11 hver måned, samt separat oppfordring om måleravlesning i 2011 og 2012. Hafslund Nett AS hadde gjort forsøk på nå klager per telefon og SMS. Nemnda mente Hafslund Nett AS hadde fulgt regelverket og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5.

Historikk:
11.11.08 – Klager ble kunde på anlegget. Måleren ble avlest ved kundebytte
13.12.13 – Måleren ble avlest av nettselskapet
I mellomliggende periode er forbruket stipulert.


Krav: Klager avviser et så stort etterfakturert krav.

Partenes anførsler:

Klager hevder hun ikke visste at hun skulle lese av måleren fordi hun bor i en kommunal bolig og trodde kommunen hadde ansvaret for å lese av måleren.

Klager undrer seg over at nettselskapet ikke kontaktet henne før det var gått fire år slik at etterslepet ikke ble så stort.

Klager finner at hun har hatt veldig høye strømregninger i perioder og kan ikke skjønne at det ikke er innbetalt nok.


Hafslund Nett AS viser til at klager i perioden fra 11.11.08 – 13.12.13 ikke har meldt inn målerstand. Klager er tilsendt varsel om måleravlesning hver annen måned og etter 01.09.11 hver måned, samt separat oppfordring om måleravlesning i november 2011 og desember 2012. Hafslund viser også til at det er gjort forsøk på å nå klager per telefon og sms. Avlesning 13.12.13 viste at det faktiske forbruket i perioden var høyere enn det som var blitt beregnet.

Klager er etterfakturert for differansen mellom beregnet og faktisk forbruk i faktura pålydende kr 7 491,31 for perioden 01.02.11 – 13.12.13. Foreldet forbruk før 01.02.11 er avskrevet. Klager er tilbudt betalingsavtale.

Hafslund mener klager ikke kan påberope seg å ha vært i aktsom god tro da klager ikke har kontrollert at de beregnede målerstandene som er brukt ved avregningene, er i samsvar med det som faktisk er registrert på måleren.

Hafslund opprettholder kravet.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger, legger nemnda til grunn at strømforbruket er korrekt avlest 11.11.08 og 13.12.13.  Mellom disse datoer er forbruket stipulert.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målepunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf. nettavtalens pkt. 5-2.

Det er et relativt stort antall abonnenter som ikke leser av måleren minst en gang i året. Det vil medføre uforholdsmessig mye arbeid og kostnader om nettselskapet skulle reise rundt og lese av disse målerne så snart fristen er oversittet. Det må derfor etter nemndas vurdering aksepteres at nettselskapene lar det gå noe lenger tid før avlesning søkes gjennomført av nettselskapets folk. I den mellomliggende fase bør det imidlertid etter nemndas vurdering sendes ut skriftlig informasjon/advarsel til kunden der det uttrykkelig gjøres oppmerksom på at forbruket blir stipulert skjønnsmessig på grunn av manglende avlesning fra kunden, og at det senere vil måtte bli foretatt en avregning etter faktisk forbruk. Etter nemndas vurdering bør slik informasjon sendes ut i løpet av det første året etter at fristen etter § 5-2 er gått ut. Sen oppfølging vil etter omstendighetene kunne føre til at nettselskapet ikke gis anledning til å etterberegne etterfølgende avvik mellom stipulert og faktisk forbruk. Etter nemndas syn er det ikke tilfelle i saken her.

Nemnda legger til grunn at klager har fått beskjed om å lese av måleren. Hafslund Nett AS har etter nemndas vurdering fulgt opp § 5-2 med hensyn til måleravlesning, og de har derfor rett til å avregne differansen mellom avlest og stipulert forbruk for tre år.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 25. august 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?