Søk på nettsiden

Sak: 14-099 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesning – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering ved manglende måleravlesninger. Klager krevde at kravet skulle reduseres med 1/3 del og påberopte seg misforståelse mht. ansvarsfordeling for innsending av måleravlesning. Klager la til grunn at Hafslund ikke hadde fulgt regelverket i § 5-2 da det gikk nesten 5 ½ år før de sørget for avlesning av måleren. Klager mente de vanlige varslene Hafslund sendte ut ikke var tydelige nok mht. å understreke konsekvensene av manglende selvavlesninger. Hafslund Nett AS viste til at klager i perioden 06.11.08 – 25.11.13 ikke hadde meldt inn målerstand til tross for at klager var tilsendt varsel om måleravlesning hver annen måned og etter 01.09.11 hver måned, samt separat oppfordring om måleravlesning i 2011 og 2012. Hafslund Nett AS hadde gjort forsøk på å nå klager per telefon, SMS og e-post. Nemnda mente Hafslund Nett AS hadde fulgt regelverket og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering ved manglende måleravlesninger.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-3.

Historikk:
30.06.08 – Klager ble kunde på anlegget. Avlesning
06.11.08 – Avlesning av kunde
25.11.13 – Avlesning av nettselskapet
I mellomliggende periode er ikke anlegget avlest

Krav: Klager krever at kravet reduseres med 1/3 del.

Partenes anførsler:

Klager er etterfakturert med kr 33 024,06 i faktura datert 27.11.13. Klager påberoper seg misforståelse mht. ansvarsfordeling for innsending av måleravlesning og viser til at han på grunn av lang tids sykdom ikke har vært i stand til å lese av måleren og sende inn målerstand.

Klager legger til grunn at Hafslund ikke har fulgt regelverket i § 5-2 da det gikk nesten 5 ½ år før de sørget for avlesning av måleren. Klager mener de vanlige varslene Hafslund sendte ut ikke er tydelige nok mht. å understreke konsekvensene av manglende selvavlesninger.

Klager mener ansvaret må deles mellom partene ved at Hafslund frafaller 1/3 del av kravet og at han kreves for 2/3 deler av kravet.


Hafslund Nett AS viser til at klager i perioden 06.11.08 – 25.11.13 ikke har meldt inn målerstand. Klager er tilsendt varsel om måleravlesning hver annen måned og etter 01.09.11 hver måned, samt separat oppfordring om måleravlesning i desember 2011 og desember 2012. Hafslund viser også til at det er gjort forsøk på å nå klager per telefon, sms og e-post. Avlesning 25.11.13 viste at det faktiske forbruket i perioden var høyere enn det som var blitt beregnet.

Klager ble etterfakturert for differansen mellom beregnet og faktisk forbruk i faktura pålydende kr 33 024,06 for perioden 01.12.10 – 25.11.13. Foreldet forbruk før 01.2.10, beregnet til 16 901 kWh, var ved en feil ikke hensyntatt i fakturaen. Dette foreldede forbruket pluss foreldet forbruk fra nemnda mottok saken, 3 913 kWh, som utgjør totalt kr 18 616,89 er avskrevet. Endelig krav beløper seg dermed til kr 14 407,17. Klager er tilbudt betalingsavtale.

Hafslund mener klager ikke kan påberope seg å ha vært i aktsom god tro da han ikke har kontrollert at de beregnede målerstandene som er brukt ved avregningene, er i samsvar med det som faktisk er registrert på måleren.

Hafslund opprettholder kravet.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering ved manglende måleravlesninger.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger, legger nemnda til grunn at strømforbruket er korrekt avlest 06.11.08 og 25.11.13.  Mellom disse datoer er forbruket stipulert.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målepunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf. nettavtalens pkt. 5-2.

Det er et relativt stort antall abonnenter som ikke leser av måleren minst en gang i året. Det vil medføre uforholdsmessig mye arbeid og kostnader om nettselskapet skulle reise rundt og lese av disse målerne så snart fristen er oversittet. Det må derfor etter nemndas vurdering aksepteres at nettselskapene lar det gå noe lenger tid før avlesning søkes gjennomført av nettselskapets folk. I den mellomliggende fase bør det imidlertid etter nemndas vurdering sendes ut skriftlig informasjon/advarsel til kunden der det uttrykkelig gjøres oppmerksom på at forbruket blir stipulert skjønnsmessig på grunn av manglende avlesning fra kunden, og at det senere vil måtte bli foretatt en avregning etter faktisk forbruk. Etter nemndas vurdering bør slik informasjon sendes ut i løpet av det første året etter at fristen etter § 5-2 er gått ut. Sen oppfølging vil etter omstendighetene kunne føre til at nettselskapet ikke gis anledning til å etterberegne etterfølgende avvik mellom stipulert og faktisk forbruk. Etter nemndas syn er det ikke tilfelle i saken her.

Nemnda legger til grunn at klager har fått beskjed om å lese av måleren. Hafslund Nett AS har etter nemndas vurdering fulgt opp § 5-2 med hensyn til måleravlesning, og de har derfor rett til å avregne differansen mellom avlest og stipulert forbruk for tre år.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 25. august 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?