Søk på nettsiden

Sak: 14-111 Klage vedrørende etterfakturering – Aurland Energiverk AS

Saken gjaldt et fjernavlest anlegg i hytte og etterfakturering. Klager avviste ansvar og krevde at kravet skulle frafalles. Klager hevdet kravet gjaldt forbruk tilbake fra 2010 og at måleren gikk i stykker i 2011. Klager hadde i alle år fått regning annenhver måned på ca kr 900 – 1 000 og hevdet å være i god tro. Aurland Energiverk AS viste til at det var kommunikasjonsproblemer med terminal slik at korrekte målerverdier ikke ble rapportert. Forbruket ble stipulert maskinelt og dette gikk frem av fakturaene. Nemnda fant at selskapet kunne etterfakturere, men ikke for mer enn tre år. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Saken gjelder etterfakturering.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5.

Historikk:
2008 – Nåværende fjernavlesningsmåler ble installert


Krav: Klager avviser ansvar og krever at kravet frafalles.

Partenes anførsler:

Klager er etterfakturert i faktura pålydende kr 8 641,68. Klager hevder kravet gjelder forbruk tilbake fra 2010. Klager hevder måleren gikk i stykker i 2011.

Klager har i alle år fått regning annenhver måned på ca kr 900 – 1 000 og hevder god tro.

Klager avviser ansvar og krever at kravet frafalles.


Aurland Energiverk AS viser til at det var kommunikasjonsproblemer med terminal slik at korrekte målerverdier ikke ble rapportert. Forbruket ble stipulert maskinelt og dette gikk frem av fakturaene. Aurland Energiverk AS mener kunden ble varslet om manglende kommunikasjon ved at det ble opplyst på fakturaene at forbruket ble stipulert maskinelt.

Klager er etterfakturert for perioden 01.07.10 til 01.01.14. Klager er tilbudt betalingsordning.

Etter omlegging av innsamlingssystemet kommuniserer terminalen normalt.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering.
I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-2 plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig.
I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.
Den alminnelige foreldelsesfristen er tre år, jf. foreldelsesloven § 2. Dersom fordringshaveren ikke har gjort fordringen gjeldende fordi han manglet nødvendig kunnskap om fordringen eller skyldneren, inntreffer foreldelse likevel tidligst ett år etter den dag da fordringshaveren fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap, jf. foreldelsesloven § 10.

Nemnda har under en viss tvil kommet til at klager ikke var i aktsom god tro. Nemnda har ved vurderingen særlig lagt vekt på at klager burde kontrollert sine fakturaer. I fakturaene er kostnaden for kraft meget lav. I tillegg fremkommer det av fakturaene at målerstanden er stipulert.

Nemnda finner at selskapet kan etterfakturere, men kan ikke se at det er grunnlag for å etterfakturere for mer enn tre år.

Nemnda anbefaler at klager etterfaktureres kun for tre år.

Nemnda påpeker allikevel at innklagede burde ha kontaktet klager når de ikke lenger hadde kontakt med måleren, og oppfordrer innklagede å vurdere sine rutiner for varsling.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager etterfaktureres kun for tre år.


Oslo, 25. august 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?