Søk på nettsiden

Sak: 14-077 Klage vedrørende anleggsbidrag – krav om tilbakebetaling av merutgifter – Energi 1 Follo/Røyken AS

Saken gjaldt krav om tilbakebetaling av merutgifter i forbindelse med forsinkelse. Klager bygde hus som skulle ferdigstilles i august 2013. Klager viste til at han først i august fikk rede på at det ikke var kapasitet i nettet og at permanent tilknytning først kunne påregnes i november. Det drøyde likevel til januar 2014 med faktisk nettilknytning. Da Energi 1 Follo/Røyken AS mottok installasjonsmelding i juni 2013 hadde de ikke kapasitet i strømnettet. De hevdet at årsaken til at leveransen ikke ble ferdigstilt som meldt, var utenfor deres kontroll. Nemnda fant at saken ikke tilfredsstillende kunne opplyses uten muntlige parts- og vitneforklaringer og avviste enstemmig saken fra nemndsbehandling.

NVE har behandlet tilknytningspraksis.

Saken gjelder krav om tilbakebetaling av merutgifter i forbindelse med forsinkelse.
 
Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår § 5. Nemndsavtalen punkt 5.8.

Historikk:
04.06.13 – Installatør sendte installasjonsmelding
05.08.13 – Tilbud på anleggsbidrag på kr 72 553 eks mva, ble sendt klager. Akseptert
06.08.13 – I faktura: Strømforsyningen skal være fremført til nærmeste kabelskap innen 01.11.13
23.01.14 – Faktisk ferdigstillelsesdato

Krav: Klager krever tilbakebetaling av merutgifter i forbindelse med forsinkelse utover 01.11.13.

Partenes anførsler:

Klager bygde hus og installatør søkte om tilkobling i juni 2013. Huset skulle ferdigstilles i august 2013.

Klager undrer seg over at han ikke fikk beskjed om at det var kapasitetsproblemer da installasjonsmelding ble sendt i juni. Klager opplevde manglende kommunikasjon med selskapet og viser til at han først i august fikk rede på at det ikke var kapasitet i nettet og at permanent tilknytning først kunne påregnes 01.11.13. Det drøyde likevel til 23.01.14 med faktisk nettilknytning.

Klager har hatt tilleggskostnadene for først å få 230V byggestrøm og senere 400V byggestrøm og må ta risikoen det innebærer med spenningsvariasjoner og eventuelle skader av dette.

Klager har i e-post av 03.06.14 krevd dekket renter til byggelån kr 69 576, bytte av byggestrøm
kr 7 823, purringer og rente på innbetalt anleggsbidrag kr 5 461,60 samt saksbehandling
kr 18 000, totalt kr 100 860.


Energi 1 Follo/Røyken AS mottok installasjonsmelding den 04.06.13. Energi 1 hadde på det tidspunkt ikke kapasitet i strømnettet ved klagers tilknytningsadresse. For å kunne forsyne klager med ønsket energi, måtte det bygges en ny lavspennings kabelkurs fra eksisterende nettstasjon til kunden. Tilbud på anleggsbidrag på kr 72 553 eks mva, ble sendt kunden 05.08.13. Klager aksepterte og bekreftet at arbeidene skulle igangsettes. Montasjefirmaet meldte om ferdigstillelsesdato 01.11.13. Av ulike årsaker ble faktisk ferdigstillelsesdato først 23.01.14.
 
Energi 1 hevder at årsaken til at leveransen ikke ble ferdigstilt som meldt i fakturaen av 06.08.13, ikke er innenfor deres kontroll. De hevder de har gjort det de kunne for å få prosjektet ferdigstilt til avtalt tid. I den perioden kunden skulle hatt strøm til han faktisk fikk permanent tilknytning, hadde kunden tilknytning i form av provisorisk tilknytning, dvs. byggestrøm.

Energi 1 har i e-post av 06.08.13 vedgått og beklaget at klager ikke har fått svar på henvendelsen om strøm innen rimelig tid.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om tilbakebetaling av merutgifter i forbindelse med forsinkelse.

Nemnda viser til nemndsavtalens punkt 5.8 der det heter at nemnda kan avvise behandling av klagen dersom saken er av en slik art at vedtak ikke kan fattes uten at en part eller partene avgir muntlig uttalelse.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, finner nemnda at den er av en slik art at den ikke tilfredsstillende kan opplyses uten at parter og vitner avgir muntlig forklaring.

Saken avvises fra nemndsbehandling.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Saken avvises fra nemndsbehandling.


Oslo, 19. september 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?