Søk på nettsiden

Sak: 14-139 Klage vedrørende strømforbruk på hytte – Stange Energi Nett AS

Saken gjaldt tvist om strømforbrukets størrelse. Klager avviste et så høyt forbruk i årsavregning for 2013 og viste til at hun også betalte kvartalsvis. Stange Energi Nett AS hevdet forbruket var registrert korrekt og at måleren fungerte som forutsatt. Nemnda fant det sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om strømforbrukets størrelse og håndteringen av dette hos Stange Energi.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale § 6-3.

Historikk:
22./23.01.14 – Kontrollmåling ved tangamperemeter og rotasjonshastighet registrert. I orden.
Årsforbruk i 2013 var på 17 440 kWh.


Krav: Klager avviser årsavregning for 2013 på kr 16 204,83.

Partenes anførsler:

Klager har mottatt faktura datert 07.01.14 pålydende kr 16 204,83 for året 2013.
Klager har også betalt kvartalsvis i løpet av året. Klager leser av måleren årlig og hevder avlesningene er korrekte.

Klager viser til at hun brukte hytta langt mindre i 2013 enn årene før. Klager opplyser om at det står noe varme på om vinteren for at ikke vannet skal fryse.

Klager undrer seg på om noen har koblet seg på hennes nett eller om det har vært feil ved ut- og innkobling i nettet slik at hun betaler for forbruk i forbindelse med veiutbygging i området.

Klager viser til at strømforbruket ble normalt etter 17.02.14.

Stange Energi Nett AS finner det svært usannsynlig at måleren i en periode i 2013 registrerte feil for så å registrere korrekt igjen. De legger vekt på at forbruket hittil i 2014 er betydelig redusert i forhold til totalforbruket i 2013.

Stange Energi viser til at klager ikke har respondert på tilbud om seriemåling eller kontroll i uavhengig laboratorium. Måleren er derfor kun kontrollert ved tangamperemeter og rotasjonshastighet er registrert. De har ikke av eget initiativ montert seriemåling fordi kontrollmålinger som er gjort ikke gir indikasjoner på at måleren registrerer feil forbruk.

Stange Energi avviser feilkobling og hevder forbruket er registrert korrekt og at måleren fungerer som forutsatt.

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om strømforbrukets størrelse og håndteringen av dette hos Stange Energi.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-3 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.

Nemnda legger til grunn at det ikke var feil ved måleren. Når det ikke er funnet feil på måleren, og det målte forbruket representerer et påregnelig forbruk, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemnda kan ikke se at et lavere forbruk er sannsynliggjort i dette tilfellet. Nemnda kan heller ikke se at det målte forbruket er upåregnelig.

I og med at det ikke er påvist feil med måler eller ved strømnettet, og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt. Nemnda legger til grunn at klager må betale for brukt strøm.

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 19. september 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?