Søk på nettsiden

Sak: 14-144 Klage vedrørende dekning av kostnader for flytting av utvendig skap for måler, fakturering av nettleie og spørsmål om foreldelsesfrist – Hardanger Energi AS

Saken gjaldt tvist om dekning av kostnader for flytting av utvendig skap for måler, størrelse på forbruk og foreldelsesfrist. Klager hevdet han ble pålagt å montere et ekstra skap til måler på utsiden av hytta og regnet med at nettselskapet leste av måleren. Klager anså forbruket i tre-årsperioden for å være 33 521 kWh. Han mente foreldelsesfrist på tre år skulle gjelde. Hardanger Energi AS avviste å dekke kostnader for flytting av skap som var å anse som klagers egen installasjon. Hardanger Energi hevdet at differansen mellom avlest forbruk og stipulert forbruk hadde vært kjent/tilgjengelig for klager, men ikke for nettselskapet før avlesning ble mottatt i 2013. De hevdet de ikke var klar over at forbruket var stipulert for lavt og påberopte seg tilleggsfrist i henhold til foreldelsesloven § 10. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Saken gjelder tvist om dekning av kostnader for flytting av utvendig skap for måler, størrelse på forbruk og foreldelsesfrist.
 
Regelverk: Lov om foreldelse av fordringer §§ 2 og 10. Standard Nettleieavtale § 6-5.

Historikk:
2000 – 2003 – Klager bygde hytte med ekstra utvendig skap til måler.
10.05.06 – Måleravlesning av nettselskapet
18.06.09 – Selvavlesning av måler i forbindelse med leverandørbytte
18.02.13 – Selvavlesning av måler

Krav: Klager mener nettselskapet skal dekke kostnadene ved å flytte skapet. Klager avviser etterfakturert krav og krever at krav utover tre år er foreldet.

Partenes anførsler:

Klager hevder han ble pålagt å montere et ekstra skap til måler på utsiden av hytta for at nettselskapet skulle kunne lese av målerstanden. Klager hevder han regnet med at nettselskapet leste av måleren. Så vidt klager har forstått i ettertid har ikke nettselskapet lest av måleren. Klager mener det er rimelig at nettselskapet dekker kostnadene ved å flytte skapet inn.

Klager viser til at forbruket i hans fakturaer er stipulert maskinelt. Klager avviser påstand om at han ikke har vært i god tro selv om han sporadisk noterte forbruket. Klager ble i februar 2013 anmodet om å lese av måleren. Det viste et langt høyere forbruk enn det som var stipulert og klager fikk senere en regning på kr 41 160.

Klager anser hans forbruk i tre-årsperioden for å være 33 521 kWh. Han mener foreldelsesfrist på tre år skal gjelde i denne saken.


Hardanger Energi AS avviser å dekke kostnader for flytting av skap i klagers egen installasjon og legger til grunn at klager selv er ansvarlig for egen installasjon. Hardanger Energi viser til at utvendig måler gjør det mulig å foreta rutinemessig stikkprøver når det passer. De har ikke påtatt seg ansvar for måleravlesningene. De avviser påstand om at pålegg om utvendig skap var for at nettselskapet skulle lese av måleren. De viser til at alle kunder alltid får beskjed om å lese av måleren, både i velkommenbrev og i årlig tilsendt kalender/kundeinformasjon der avlesningsdatoer er avmerket. Kunden er i tillegg purret direkte per brev.

Hardanger Energi hevder at differansen mellom avlest forbruk og stipulert forbruk, som fremkommer på fakturaer til klager, har vært kjent/tilgjengelig for klager, men ikke for nettselskapet før avlesning ble mottatt i 2013. De hevder de ikke var klar over at forbruket var stipulert for lavt. De legger vekt på at klager har hatt avlesninger tilbake til 2007 som ikke ble meldt inn og at klager derved ikke kan ha vært i god tro med hensyn til fakturert forbruk.

Hardanger Energi påberoper seg § 10 i lov om foreldelse av fordringer og legger vekt på at klager i 2014 har kommet med ny informasjon om avlesninger han har foretatt uten å melde inn. Det er uklart om målerstand fra 2009 er korrekt og Hardanger Energi ber nemnda avklare fra hvilken dato/målerstand forbruket skal omfordeles. De legger til grunn at forbruket skal avregnes og betales for.

Hardanger Energi har i august 2014 varslet at det skal settes opp seriemåler i anlegget.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om dekning av kostnader for flytting av utvendig skap for måler, størrelse på forbruk og foreldelsesfrist.

Nemnda kan ikke se at klager har et berettiget krav i forhold til flytting av skapet. Nemnda legger til grunn at skapet er en del av klagers anlegg slik at kostnadene for eventuell flytting må bæres av ham selv.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Her skyldtes den feilaktige avregningen at den er foretatt med grunnlag i stipulering da klager har unnlatt å sende inn målerstander. Nemnda kan ikke se at klager har vært i ond tro, og finner dermed at selskapet kan etterfakturere i for tre år tilbake i tid.  Nemnda legger avgjørende vekt på at det har gått svært lang tid før nettselskapet har lest av måleren. Nemnda legger også en viss vekt på at klager selv har anslått et forbruk i treårsperioden som synes rimelig. Etter nemndas vurdering bør etterfaktureringen for treårsperioden skje ved at det beregnes et gjennomsnittsforbruk med utgangspunkt i avlesningen selskapet selv foretok 10.05.06 og i klagers avlesning av 18.02.13.

Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for å etterfakturere mer enn tre år tilbake.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda kan ikke se at klager har et berettiget krav i forhold til flytting av skapet.

Nemnda anbefaler at det etterfaktureres for treårsperioden ved at det beregnes et gjennomsnitt med utgangspunkt i avlesningen selskapet selv foretok 10.05.06 og i klagers avlesning av 18.02.13.

Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for å etterfakturere mer enn tre år tilbake.


Oslo, 19. september 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?