Søk på nettsiden

Sak: 14-149 Klage vedrørende strømbrudd som følge av klemmefeil – krav om dekning av utgifter for feilsøking i eget nett – Luostejok Kraftlag SA

Dissens

Saken gjaldt tvist om ansvar for klemmefeil. Klager krevde dekning av utgift for feilsøking i eget nett. Klager viste til at deler av hytta hadde strøm. Hadde strømmen vært borte i hele hytta, hadde han kontaktet kraftlaget først. I dette tilfellet henvendte han seg derfor først til elektroinstallatør. Installatør fant ikke feil i hyttas anlegg og kontaktet kraftlaget. Luostejok Kraftlag SA mente klager burde ringt dem først for å avklare hvor feilen lå og mente det ble feil dersom kunder kunne tilkalle elektroinstallatør for kraftlagets regning uten at det var avklart på forhånd. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

Saken gjelder tvist om ansvar for klemmefeil.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk:
31.03.14 – Klager oppdaget strømbrudd i hytta
02.04.14 – Klagers elektroinstallatør sjekket anlegget

Krav: Klager krever dekning av utgift på kr 1 988 for feilsøking i eget nett.

Partenes anførsler:

Klager viser til at deler av hytta hadde strøm. Hadde strømmen vært borte i hele hytta, hadde han kontaktet kraftlaget først. I dette tilfellet henvendte seg derfor først til elektroinstallatør. Installatør fant ikke feil i hyttas anlegg og kontaktet kraftlaget.

Klager mener problemer med ny linje inn til hytta skyldes kvaliteten på det arbeidet som ble utført da strømmen ble tilkoblet hytta. Klemmefeilen som oppsto, må skyldes at kraftlaget ikke strammet den til ordentlig. Klager hevder at kraftlagets ansvar er å stramme til skruer og anfører at linjenettet er kraftlagets eiendom og ansvar.

Klager undrer seg over at linja, som ble bygget i 2009, ikke var i orden.

Klager mener kraftlaget er ansvarlig for strømbruddet og pliktig til å betale erstatning.


Luostejok Kraftlag SA mener klager burde ringt dem først for å avklare hvor feilen lå. Hvis det var mest sannsynlig at feilen var i netteiers nett, ville de rykket ut for egen regning. LKSA mener det blir feil dersom kunder skal kunne tilkalle elektroinstallatør for kraftlagets regning uten at det er avklart på forhånd.

LKSA viser til at de utfører rutinemessige kontroller av nettet. De hevder klemmefeilen lå utenfor deres kontroll og hadde ikke noen mulighet til å hindre bortfall av spenning.

LKSA erkjenner ikke erstatningsansvar.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om ansvar for klemmefeil.

Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom nettselskapets distribusjonsnett og den elektriske installasjonen og angir grensen for eiendomsforhold samt ansvar for drift og vedlikehold.

I denne saken hadde klager henvendt seg til elektroinstallatør uten først å konferere med nettselskapet da det var delvis strømbortfall i hytta. Nemnda er delt i synet på hvem som skal dekke utgiften til elektroinstallatør.

Nemndas flertall, lederen og forbrukernes representanter, er av den oppfatning at i et tilfelle hvor det er strømbortfall i kun deler av boenheten, ikke er opplagt at feilen likevel er i netteiers nett. På denne bakgrunn var det i saken her ikke unaturlig å ta kontakt med elektroinstallatør først. Flertallet legger til grunn at når det viser seg at feilen som i dette tilfellet lå i netteiers nett, bør nettselskapet til en viss grad ha ansvar for påløpte utgifter til å lokalisere feilen. Dette må i det minste gjelde for den tid det normalt tar for en fagperson å konstatere hvorvidt feil var i eget anlegg eller i nettet. Flertallet anbefaler på denne bakgrunn at klager får dekket én time av elektroinstallatørens arbeid pluss transport.

Nemndas mindretall, bransjens representanter, er av den mening at i norsk rett gjelder det et prinsipp om at man ikke har anledning til å forplikte andre uten at det foreligger et rettslig grunnlag for det. Det vanligste rettslige grunnlaget er at det foreligger en avtale. I denne saken foreligger det ingen avtale hvor nettselskapet har påtatt seg en slik økonomisk forpliktelse. I tillegg er den angjeldende kostnaden et resultat av klager sin feilvurdering. Selv om det er slik at det kan være vanskelig for en husholdningskunde å forstå at den angjeldende feilen lå utenfor hans egen elektriske installasjon, så burde hans medhjelper, elektrikeren, forstått den muligheten og unnlatt å rykke ut før klager hadde konferert med nettselskapet. Denne type kostnader ligger klart utenfor nettselskapets kontrollsfære, og selskapet har ingen muligheter til å kunne forhindre slike feilvurderinger fra nettkunden.

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager får dekket én time av elektroinstallatørens arbeid pluss transport.


Oslo, 19. september 2014

Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?