Søk på nettsiden

Sak: 14-161 Klage vedrørende planlagt forsterkning av nettet – Haugaland Kraft AS

Saken gjaldt omlegging av nettanlegg. Klager ba om at hans alternative løsning for omlegging av nettanlegg ble imøtekommet. Han mente den omlegging nettselskapet hadde valgt ikke var den beste. Haugaland Kraft AS mente at omlegging av nettanlegg ved forsterkning i luft var mest hensiktsmessig og kostnadseffektivt. Nemnda kunne ikke se at klager hadde krav på sin egen løsning til forsterkning når denne ville være vesentlig mer kostbar enn nettselskapets løsning. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder omlegging av nettanlegg.
 
Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår §§ 3-2, 3-4, 3-10 og 5. Forskrift 302 § 17-5.

Krav: Klager ber om at alternativ løsning for omlegging av nettanlegg imøtekommes.

Partenes anførsler:

Klager mener at den omlegging av nettanlegg som nettselskapet har valgt ikke er den beste og har skissert et alternativ ved å sanere det gamle luftstrekket som går langs sjøen sør for eiendommene og heller forsterke eksisterende luftstrekk på nordsiden av eiendommene og dels i kabel. Klager er av den oppfatning at nettselskapet ikke har realitetsbehandlet andre alternativ og dermed ikke oppfylt kravet om at arbeidet skal medføre minst mulig ulempe for grunneier. Klager anser ikke nettselskapets argument om hensyn til nettanleggets restverdi for vesentlig. Klager legger mer vekt på miljø og vern av strandsone.

Klager ber nemnda ta stilling til om nettselskapet har overholdt regelverket i §§ 3-2 og 3-4 med bakgrunn i at de ikke varslet de berørte grunneiere og dermed fratok dem retten til uttalelse før arbeidet startet og viser til at arbeidet skal medføre minst mulig ulempe for grunneier. Klager ber nemnda også ta stilling til om nettselskapet har fulgt Forskrift 302 § 17-5. Videre om hensynet til miljø og vern av strandsone er tilstrekkelig vektlagt.

Klager anser ikke grunneiernes alternativ som et krav om flytting eller fjerning av ledninger/nett, men som et løsningsforslag til en forsterkning av nettet som Haugaland Kraft vil foreta. Klager finner sitt alternativ å være mer fremtidsrettet. Hvis nettselskapet lar ledningene langs sjøen forbli som de er, vil ikke grunneierne forlange flytting eller endring/omlegging. Klager anser tre blanke linjer for langt mindre sjenerende enn to isolerte linjer.

Haugaland Kraft AS presiserer at den aktuelle klagen angår omlegging av nettanlegg. Haugaland Kraft AS er pliktig til å inneha tilfredsstillende leveringskvalitet og mener tiltak ved forsterkning i luft er mest hensiktsmessig og kostnadseffektivt. Haugaland Krafts initiativ til forsterkning skyldes dårlig spenning. Det henges opp et ekstra linjestrekk i tillegg til linjene som henger der i dag. Kostnadene dekkes av Haugaland Kraft AS.

Haugaland Kraft legger vekt på at restverdien for nettanlegget fremdeles er lang og det derfor ikke er en riktig forvaltning av kostnader å fornye (legge kabel i bakken) nettet per nå. Fornying av strømnett før utløpt levetid skal ha tungtveiende grunner for å bli realisert.

Haugaland Kraft har ikke lagt avgjørende vekt på estetiske hensyn for utfallet av avgjørelsen i denne saken.

Klagers behov for forsterkning av anlegget og ny-tilknytning håndteres ved anleggsbidrag.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder omlegging av nettanlegg.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-2 om fremføring av distribusjonsnett skal grunneier på forhånd gis mulighet til å uttale seg om nettrasé. Nemnda finner at nettselskapet ikke har fulgt plikten i § 3-2, og registrerer at selskapet er enig i at de skulle varslet før arbeidene ble satt i gang.

Nemnda kan for øvrig ikke se at klager har krav på sin egen løsning til forsterkning når denne er vesentlig mer kostbar enn nettselskapets løsning.

Nemnda kan ikke ta stilling til spørsmål om selskapets behandling av tilknytning for nabo som ikke er part i denne saken for nemnda.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 19. september 2014

Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?