Søk på nettsiden

Sak: 14-050 Klage vedrørende nettleie – krav om kompensasjon – TrønderEnergi Nett AS

Saken gjaldt nettleie. Klager krevde kompensasjon for dobbel nettleie og dekning av kostnad til å sette anlegget tilbake slik at det hadde én felles måler med ett strømabonnement. Klager hevdet det ble lovet en prisreduksjon på el-kraft til de som hadde sentralfyringsanlegg med olje inntil installasjon av el-kjel med fremføring av strøm var nedbetalt. Det var en forutsetning at det ble installert egen måler på kursen til el-kjelen. Klager finner det urimelig at så snart investeringskostnadene for anlegget var nedbetalt, ble kraftprisen skrudd opp på vanlig nivå. TrønderEnergi Nett AS opprettet en tariff for uprioritert/utkoblbar kraft med redusert pris for å stimulere kundene til å skille ut el-kjelen til et eget anlegg med egen måling. TrønderEnergi Nett AS la vekt på at kundene ikke ble lovet full dekning av den investeringen som ble gjort da de gikk inn på avtalen. Nemnda fant enstemmig ikke å kunne gi klager medhold.

Saken gjelder nettleie.     

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 5-1.

Historikk:

1998 – Inngått kontrakt

Krav: Klager krever kompensasjon for dobbel nettleie med kr 11 476 og dekning av kostnad til å sette anlegget tilbake til opprinnelig form med kr 3 104, totalt kr 14 580.

Partenes anførsler:

Klager hevdet det ble lovet en prisreduksjon på el-kraft til de som hadde sentralfyringsanlegg med olje inntil installasjon av el-kjel med fremføring av strøm var nedbetalt. Det var en forutsetning at det ble installert egen måler på kursen til el-kjelen. Klager finner det urimelig at så snart investeringskostnadene for anlegget var nedbetalt, ble kraftprisen skrudd opp på vanlig nivå og han satt igjen med to strømabonnement.

Klager hevder han ble villedet til å anlegge en egen kurs for el-kjele. Han viser til at han i mange år har betalt dobbelt nettleie og senere hatt kostnad med å bringe elanlegget tilbake til sin opprinnelige form.

Klager viser til at strømleveransen til hans bolig er den samme enten det er en eller to målere.

Klager hevder han har betalt for mye i nettleie fra det året kraftprisen på el-kjel ble satt til ordinær tariff. I tillegg kommer kostnaden på kr 3 104 for å bringe anlegget tilbake slik det var opprinnelig.

TrønderEnergi Nett AS opprettet en tariff for uprioritert/utkoblbar kraft med redusert pris for å stimulere kundene til å skille ut el-kjelen til et eget anlegg med egen måling. Dette ble gjort for å kunne koble ut disse anleggene ved en eventuell effektmangel i leveringsområdet.

TrønderEnergi Nett AS legger vekt på at kundene ikke ble lovet full dekning av den investeringen som ble gjort da de gikk inn på avtalen. Ordningen opphørte i april 2012.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder nettleie og dekning av kostnad til å sette anlegget tilbake slik at det hadde én felles måler med ett strømabonnement.

Nemnda viser til Standard Nettleieavtale § 5-1 hvor det heter at nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvar for installasjon, drift og kontroll av dette.

Nemnda legger videre til grunn at klager selv må bekoste de endringer han ønsker utført i egen installasjon.

Nemnda kan ikke se at det er sannsynliggjort at nettselskapet har forpliktet seg til å kompensere kostnaden med å etablere en egen kurs for kjelen eller på annen måte forpliktet seg til rabatter ut over det kunden har fått gjennom den nå opphevede ordningen med uprioritert/utkoblbar kraft.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 24. november 2014

Espen Lindbøl, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

         

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?