Søk på nettsiden

Sak: 14-192 Klage vedrørende forbruk på hytte– Hallingdal Kraftnett AS

Saken gjaldt forbruk. Klager avviste fakturert forbruk for 2. kvartal 2014 og påsto et lavere årsforbruk enn antatt fra nettselskapet. Han avviste at han hadde lest av feil. Hallingdal Kraftnett AS nevnte at klager kunne ha lest av overforbruket i stedet for totalforbruket på måleren per 01.04.14, men at gjennomsnitt var innenfor antatt årsforbruk. Nemnda fant det sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt og han ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder forbruk.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 6-3.

Historikk:

17.01.12 – Kundeavlesning

01.04.14 – Kundeavlesning

06.07.14 – Kundeavlesning

08.07.14 – Målerbytte til fjernavlesningsmåler. Test av måler

Krav: Klager avviser fakturert forbruk for 2. kvartal 2014.

Partenes anførsler:

Klager mener fakturert forbruk for 2. kvartal 2014 er for høyt. I denne perioden var klager på hytta kun 11 dager i påsken og avviser et forbruk på 14 466 kWh. Klager finner at et slikt enormt forbruk umulig kan være korrekt og stiller spørsmål ved om det skyldes ytre påvirkninger eller feil.

Klager har hatt hytta siden 1966 og den brukes kun i vinterferie, påskeferie og sommerferie. Klager viser også til at hytta ble totalt etterisolert i 2010.

Klager avviser at han kan ha lest av overforbruket på måleren i stedet for totalforbruket den 01.04.14 og påstår et lavere årsforbruk enn antatt fra nettselskapet.

Hallingdal Kraftnett AS viser til at måleren ble testet uten å finne avvik. Måleren er sendt for videre kontroll.

Hallingdal Kraftnett AS nevner at en mulig feilkilde kan være at klager har lest av overforbruket på måleren i stedet for totalforbruket per 01.04.14. Forbruket mellom kundeavlesningene 17.01.12 og 06.07.14 gir et forbruk med et årsgjennomsnitt på 18 495 kWh som er innenfor antatt årsforbruk.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-3 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.

Nemnda legger til grunn at det ikke var feil ved måleren. Når det ikke er funnet feil på måleren, og det målte forbruket representerer et påregnelig forbruk, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemnda kan ikke se at et lavere forbruk er sannsynliggjort i dette tilfellet. Nemnda kan heller ikke se at det målte forbruket er upåregnelig sett i forhold til historisk forbruk.

I og med at det ikke er påvist feil med måler eller ved strømnettet, og det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 8. desember 2014

Espen Lindbøl, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?