Søk på nettsiden

Sak: 14-114 Klage vedrørende stipulert forbruk – Longyearbyen Lokalstyre

Saken gjaldt stipulert forbruk. Klager hadde ikke lest av måleren to ganger de siste to årene. Han ble da fakturert et høyt forbruk. Historisk forbruk var tilnærmet lik null. Han mente selskapet måtte fakturere i henhold til historisk forbruk. Longyearbyen Lokalstyre hadde informert klager om at saken ville løse seg på neste faktura hvis han kom med en reell avlesning. Nemnda la til grunn at når det gjaldt stipulering av forventet forbruk, så skal dette baseres på et reelt historisk forbruk så langt dette lot seg gjøre. Nemnda anbefalte enstemmig at klager ble fakturert i henhold til historiske tall, noe som også følger av selskapets oversikt over prosedyre for kvartalsvis strømavlesning.

Longyearbyen Lokalstyre benytter Bydrift strømavtale som tilsvarer Energi Norges standardkontrakt, se vedlagt.

Saken gjelder stipulert forbruk.        

Regelverk: Bydrift strømavtale § 5-2 og prosedyre for kvartalsvis strømavlesning.

Krav: Klager krever en kreditnota for 3. kvartal 2013 og en faktura for fastledd 4. kvartal 2013.

Partenes anførsler:

Klager viser til at han to ganger de siste to årene ikke leste av måleren til naustet. Måleravlesning er fire ganger per år. Historisk forbruk er tilnærmet lik null. De gangene han ikke har lest av er han fakturert et høyt forbruk.

Klager mener energiselskapet ikke kan kreve et så stort beløp all den tid historisk forbruk gjennom mange år er nesten lik null. Avtalen sier at beløpet skal beregnes skjønnsmessig og da må man se på historisk forbruk.

Klager viser til at bestridt krav er sendt til inkasso.

Klager krever en kreditnota for 3. kvartal 2013 og en faktura for fastledd 4. kvartal 2013.

Longyearbyen Lokalstyre har informert klager om at saken ville løse seg på neste faktura hvis han kom med en reel avlesning.

Omstridt faktura er på kr 2 535,54 for nettleie og stipulert forbruk med 1 363 kWh for

3. kvartal 2013. Fakturaen er delvis betalt.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder stipulert forbruk.

I sin vurdering om denne saken kunne behandles i Elklagenemnda, la nemnda til grunn at

Svalbard ikke er omfattet av energiloven og Longyearbyen Lokalstyre er unntatt konsesjonsplikt og heller ikke tilsluttet nemndsordningen. Videre viste nemnda til at Svalbard er norsk territorium og at norsk rett som hovedregel får anvendelse. Nemnda la til grunn at når både klager og selskapet ønsket behandling av saken i Elklagenemnda, så bør nemnda behandle saken.

Nemnda legger til grunn at når det gjelder stipulering av forventet forbruk, så skal dette baseres på et reelt historisk forbruk så langt dette lar seg gjøre.

Slik denne saken er opplyst, kan ikke nemnda se at stipulering er gjort i forhold til historiske tall.

Nemnda har ikke kompetanse til å pålegge selskapet å utstede kreditnota og fakturere i henhold til klagers krav. Nemnda viser til hva som er sagt ovenfor om hvordan stipulert forbruk skal beregnes.

Nemnda anbefaler at klager faktureres i henhold til historiske tall, noe som også følger av selskapets oversikt over prosedyre for kvartalsvis strømavlesning.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager faktureres i henhold til historiske tall, noe som også følger av selskapets oversikt over prosedyre for kvartalsvis strømavlesning.

 

Oslo, 24. november 2014

Espen Lindbøl, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?