Søk på nettsiden

Sak: 14-135 Klage vedrørende dekning av grøftekostnader – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt tvist om hva som var avtalt med hensyn til hvem som skulle dekke grøftekostnader. Klager inngikk tilknytningsavtale for fritidseiendom og betalte anleggskostnader for strømkabelgrøfter til feltutbygger og anleggsbidrag til Agder Energi Nett. Klager mottok senere krav fra entreprenør for gravekostnader, en kostnad han mente AEN måtte dekke. AEN hevdet at det ble presisert overfor klager at med hensyn til grøfter måtte klager ta kontakt med utbyggers entreprenør som hadde ansvar for all graving i området. AEN viste til at grøftekostnader ikke var en del av anleggsbidraget. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om hva som er avtalt med hensyn til hvem som skal dekke grøftekostnader.  

Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår § 5. Avtale mellom partene og Agder Energi Netts AS sine standardvilkår.

Historikk:

Juni 2011        Tilknytningsavtale ble undertegnet. Anleggsbidrag til AE-nett beregnet til kr. 24 600,- pluss rør  i forbindelse med ilandføring.

Nov 2011        Grøft ferdig, og kabel lagt fram til vannet.

Feb 2012         Anleggskostnader til strømkabelgrøfter kr. 16 250,- betalt til feltutbygger.

Juli 2012         AE-nett legger kabelen over vannet og fram til hytta.

Jan 2013         Faktura for grøftekostnader fra B/F maskin sendt klager.

Feb 2013         Klager tar opp saken muntlig og skriftlig med AE-nett. Ikke fått skriftlig svar.

Des 2013        Klager sender ny mail til AE-nett med purring på svar.

Mar 2014        Ytterligere purring til AE-nett.

Mar 2014        Fikk svar fra AE-nett.

Mai 2014        Saken sendt til Elklagenemnda

Krav: Klager krever kostnader til graving kabelgrøft kr 16 250, se faktura fra Breistøl & Falkgjerdet Maskin AS av 31.12.12, dekket av AE-nett.

Partenes anførsler:
Klager inngikk tilknytningsavtale for fritidseiendommen i juni 2011. Han har betalt anleggskostnader for strømkabelgrøfter til feltutbygger med kr 16 250,- og betalt anleggsbidrag til AE-nett med kr 24 600,-. I januar 2013 mottok han krav fra entreprenør på kr 16 250,- for gravekostnader. Denne er ikke betalt, og klager mener denne må betales av AE-nett.

Klager presiserer at avtalen ikke sier noe om grøftekostnader og at standardvilkår ikke var vedlagt tilknytningsavtalen selv om det sto i avtalen at de skulle være med. Klager mener nettselskapet må ta grøftekostnadene. Klager legger vekt på at han ikke fikk informasjon om at han selv måtte dekke grøftekostnader.

Klager mener avtalen er mangelfull og at Agder Energi Nett må ta ansvar for dette og dekke gravekostnadene.

Agder Energi Nett AS hevder at det ble presisert overfor klager at med hensyn til grøfter måtte klager ta kontant med utbyggers entreprenør som hadde ansvar for all graving i området.

AEN viser til at det på deres nettsider står at grøftekostnader betales av kunde/avtalepart. De legger vekt på at dette er vanlig praksis i bransjen. AEN viser til at klager selv tok kontakt med entreprenør og klager har derfor heller ingen bestillingsbekreftelse på grøftearbeid med AEN.

AEN viser til at grøftekostnader ikke er en del av anleggsbidraget.

AEN avviser ansvar for klagers grøftekostnader.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om hva som er avtalt med hensyn til hvem som skal dekke grøftekostnader.

Nemnda legger til grunn at klager har undertegnet avtale om tilknytning til Agder Energi Nett AS. Det går frem av avtaledokumentet at kunden bør sette seg godt inn i standardvilkårene og at klager fikk beskjed om at standardvilkårene gjaldt. Selv om klager ikke mottok standardvilkårene, noe Agder Energi Nett ikke har bestridt, legger nemnda til grunn at standardvilkårene får anvendelse. 

Nemnda finner at det er presisert i standardvilkårene for tilknytning at kunden må dekke gravekostnadene. I dette tilfelle er det også klager selv som har tatt kontakt med graveentreprenøren og fakturaen er utstedt til klager.

Nemnda er enig med Agder Energi Nett i at selskapet kunne informert tydeligere om at kostnader for grøftegraving skal bæres av kunden.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 24. november 2014

Espen Lindbøl, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?