Søk på nettsiden

Sak: 14-146 Klage vedrørende strømavbrudd og spenningsvariasjoner – krav om erstatning – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap etter at jordfeilbryter slo ut på landsted og frysere og kombiskap m.m. ble ødelagt. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 12 000 dekket. Klager hevdet at feilen måtte ligge utenfor eget anlegg og at det dermed var nettselskapets ansvar. Agder Energi Nett AS viste til at de korte hendelsene med blinking/avbrudd mest sannsynlig skyldtes sterk vind og at grener hadde vært borte i linja. De to strømutkoblingene ble varslet med SMS. AEN hevdet at jordfeilbrytere var del av kundens anlegg som kunden var ansvarlig for. Nemnda la til grunn at Agder Energi Nett AS hadde godtgjort at årsaken til skaden lå utenfor deres kontroll og at de ikke var erstatningsansvarlig i denne saken. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder ansvar for økonomisk tap etter at jordfeilbryter slo ut på landsted.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk:

05.12.13, 12.12.13 og 01.01.14 – Blinking/avbrudd med varighet på mindre enn ett minutt

15.01.14 og 19.03.14 – Varslet, planlagt utkobling

Krav: Klager krever forsikringens egenandel på kr 12 000 dekket.

Partenes anførsler:

Klager viser til at han ikke var på landstedet da de to varslede strømutkoblingene fant sted. Han mottok SMS meldinger fra AEN, men det var ikke mulig for ham å reise dit for å kontrollere om noe gikk galt. Klager avviser forbigående jordfeil på det ubebodde landstedet og hevder at feilen må ligge utenfor huset og at det dermed er AEN sitt ansvar.

Klager viser til at landstedet og strømanlegget er ni år gammelt.

Klager krever forsikringens egenandel på kr 12 000 dekket.

Agder Energi Nett AS viser til at de korte hendelsene med blinking/avbrudd mest sannsynlig skyldtes sterk vind og at grener har vært borte i linja. De to strømutkoblingene ble varslet med SMS. AEN anfører at normalt skal ikke jordfeilbryter løse ut ved feil i utenforliggende nett med mindre det også er feil i eget anlegg. Det hender imidlertid at jordfeilbrytere faller ut ved feil i høyspentnettet. De automatiske jordfeilbryterne kan koble automatisk inn igjen 1-10 ganger, så blir den liggende ute, avhengig av innstilling og type.

AEN finner det sannsynlig at siden det har vært flere høyspentfeil, så har jordfeilbryteren koblet automatisk inn de første gangene, men så har det gått over maksimalt antall automatiske innkoblinger og blitt liggende ute.

AEN legger til grunn at jordfeilbrytere regnes som en del av kundens anlegg og kunden er ansvarlig for eget anlegg.

AEN hevder de ikke kan bebreides for at kundens anlegg ble liggende uten strøm og avviser erstatningsansvar.

AEN bemerker at det økonomiske tapet ikke er dokumentert.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder ansvar for økonomisk tap etter at jordfeilbryter slo ut på landsted.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at Agder Energi Nett AS har godtgjort at årsaken til skaden lå utenfor deres kontroll. Nemnda legger til grunn at det er mest sannsynlig at vær og vind var årsaken til utkobling samt at selskapet varslet klager om utkobling.  Nemnda finner at selskapet ikke blir erstatningsansvarlig i denne saken.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 24. november 2014

Espen Lindbøl, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?