Søk på nettsiden

Sak: 14-219 Klage vedrørende fakturert forbruk og spørsmål om foreldelse – Nordlandsnett AS

Saken gjaldt tvist om forbruk på måler som hadde stoppet. Klager krevde tilbakebetalt fra 2007 til 2013 og hevdet at måleren viste en betydelig økning i forbruket fra 2007 og at forbruket gikk ned med ca. 20% etter at måler ble byttet i 2013. Klager avviste selskapets tilbud om kreditering av 17% av forbruket i en toårsperiode. Klager påberopte seg god tro og mente at nettselskapet i henhold til korrekt foreldelsesfrist måtte ta ansvar og refundere for feilmåling fra høsten 2007. Nordlandsnett AS viste til at måleren hadde stoppet og at det ikke var mulig å kontrollere måleren i prøvebenk. Nordlandsnett AS hevdet de ikke kunne klandres for ikke å ha avdekket unormal forbruksøkning i 2007. De hadde derfor forholdt seg til foreldelsesfrist på 3 år i sitt tilbud til klager. Nemnda fant at selskapets tilbud var en rimelig og fornuftig løsning. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om forbruk på måler som stoppet.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 5-4. Lov om foreldelse av fordringer §§ 2 og 10.

Historikk:

Januar 2002 – Klager kjøpte et hus med to leiligheter

Oktober 2013 – Klager oppdaget at måler 39035 for leilighet i 2. etasje hadde stoppet

November 2013 – Måler 39035 ble byttet

Krav: Klager krever tilbakebetalt kr 4 509,69 eks mva. pluss renter for for mye innbetalt nettleie fra høsten 2007 til oktober 2013.

Partenes anførsler:

Klager hevder at måleren viste en betydelig økning i forbruket fra høsten 2007 og at forbruket gikk ned med ca. 20% etter at måler ble byttet i november 2013. Klager har beregnet at han ut fra sitt normale årsforbruk på 11 042 kWh har innbetalt for mye i denne perioden og krever tilbakebetalt kr 4 509,69 eks mva. Klager har avvist selskapets tilbud om kreditering av 17% av forbruket i en toårsperiode fra 19.11.11 – 19.11.13.

Klager mener at måleren har vist feil og at han har krav på refusjon for hele perioden fra 2007. Klager mener det er hevet over enhver tvil at det er påvist fall i forbruket etter at måler ble byttet. Klager opplyser også at det var forbruksøkning/-endring i 2007.

Klager anfører at han har vært i god tro om forbruket og mener at nettselskapet i henhold til korrekt foreldelsesfrist må ta ansvar og refundere for feilmåling fra høsten 2007.

Klager finner påstand om at været skulle være årsaken til 20% reduksjon i forbruket etter målerbyttet for helt urimelig.

Klager ber nemnda ta stilling til om hans kraftleverandør også bør avregne fra høsten 2007.

Nordlandsnett AS viser til at måleren hadde stoppet. Det var ikke mulig å kontrollere måleren i prøvebenk.

Nordlandsnett AS legger vekt på at klager har informert om at det var en økning i forbruksmønsteret i 2007. De legger også vekt på at året 2014 var varmt slik at forbruk for 2014 ikke er representativt for historisk gjennomsnittlig årsforbruk.

Nordlandsnett AS mener klager burde ha reagert på forbruksendringen i 2008 på samme måte som han gjorde etter målerbytte i 2013. Nordlandsnett AS mener kunder er nærmest til å kjenne til endringer i sitt forbruksmønster. Nordlandsnett AS hevder de ikke kan klandres for ikke å ha avdekket unormal forbruksøkning i 2007 – 2008. De har derfor forholdt seg til foreldelsesfrist på 3 år i sitt tilbud til klager.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om forbruk på måler som stoppet.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Nettselskapet kan kreve etterbetaling for den tid målerfeilen kan ettervises.

Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet likevel ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

I denne saken legger nemnda til grunn at måleren hadde stoppet og at klager påberoper seg et lavere forbruk enn det fakturerte. Nemnda registrerer at beregning av forbruk ut fra tidligere eller senere forbruk ikke er gjort. Nemnda finner at perioden etter målerbytte er så kort at den ikke kan være et sammenligningsgrunnlag her.

Nemnda kan ikke se at klager har godtgjort at måleren har målt mer enn han har forbrukt, i alle fall har ikke klager godtgjort at måleren har målt mer enn det selskapet har tilbudt i reduksjon. Nemnda finner ut fra en totalvurdering at selskapets tilbud om en reduksjon på 17% av forbruket i en toårsperiode fra 19.11.11 – 19.11.13 er en rimelig og fornuftig løsning.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 23. februar 2015

Espen Lindbøl, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?