Søk på nettsiden

Sak: 14-237 Klage vedrørende forbruk – krav om refusjon og dekning av utgifter – BKK Nett AS

Saken gjaldt forbruk målt over 1 fase måler på 3 fase anlegg i ett år. Klager krevde refundert for mye innbetalt i strøm i ett år, kr 7 885, pluss kompensasjon, totalt kr 17 444. Klager påsto et lavere forbruk mens BKK Nett AS viste til at feil måler medførte redusert forbruk for kunden da kun 2/3 av forbruket ble målt. Nemnda la til grunn at klager ikke hadde noe berettiget krav og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder forbruk målt over 1 fase måler på 3 fase anlegg i ett år.       

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 5.

Historikk:

Høsten 2013 – Installatør sendte melding om utvidelse av anlegget fra 1 fase til 3 fase

15.10.13 – Klager flyttet inn i leiet leilighet i hus med 3-fase anlegg og 1-fase hovedmåler

01.09.14 – Huseier installerte minusmåler for kjelleren

06.10.14 – Byttet hovedmåler fra 1-fase til 3-fase

10.10.14 – Kontroll av 1 fase måler, nr. 00113919, i eget laboratorium. Ingen feil

21.10.14 – Kontroll av anlegg og 3 fase måler. Ingen feil.

21.10.14 – Minusmåler fjernet og modulær bryter installert

Krav: Klager krever refundert for mye innbetalt i strøm i ett år, kr 7 885, pluss morarenter, telefonkostnader, eget arbeid, elektrikerfaktura og massasjebehandlingsutgifter, totalt kr 17 444.

Partenes anførsler:

Klager flyttet inn i leiligheten i oktober 2013 og regnet med lave strømkostnader da huset nettopp var renovert med isolerte vegger, energivinduer og det er varmepumpe og ikke gulvvarme.

Klager påstår at målt forbruk gikk drastisk ned etter at minusmåler ble installert 01.09.14. Klager hevder at ved montering av minusmåler ble det avslørt at feil type hovedmåler var koblet til anlegget. Klager påstår videre at målt forbruk gikk ytterligere ned etter at 3 fase måler ble installert 06.10.14 selv om hun brukte mer strøm.

Klager krever refusjon fordi BKK hadde installert feil måler på anlegget og dette førte til feilmåling i ett år, perioden oktober 2013 til oktober 2014. Klager avviser et så høyt forbruk i omstridt periode og hevder det lavere forbruket etter 01.09.14 viser normalt forbruk. Klager krever også kompensasjon for eget arbeid og behandlingsutgifter pga. økt stress med denne saken.

Klager hevder at hun hadde klaget til BKK i forkant av målerbyttet.

BKK Nett AS viser til at de mottok melding fra installatør om utvidelse av anlegget fra 1 fase til 3 fase høsten 2013. Ved en feil fra BKK sin side ble det ikke skiftet måler fra 1 til 3 fase før i oktober 2014, ett år etter at meldingen ble mottatt.

BKK viser til at den nedtatte 1 fase måleren ble kontrollert i eget laboratorium den 10.10.14 og funnet i orden. Kontroll ble ikke utført ved seriemåling fordi klagen ble innsendt etter at måleren var tatt ned og byttet.

BKK hevder at da 1 fase måleren sto i 3 fase anlegget i ett år har det medført redusert registrert forbruk for kunden da kun 2/3 av forbruket ble målt.

BKK antar at årsaken til at målingene gikk ned hos klager etter at minusmåleren ble montert, kan skyldes elektrikerens omfordeling av belastningene da han satte inn minusmåleren.

BKK hevder det ikke er mulig å gjenskape situasjonen med å sette opp igjen den nedtatte 1 fase måleren på det 3 fasete anlegget. Det er også stor usikkerhet knyttet til hvordan forbruket i kjelleren har vært i perioden.

BKK hevder strømmen er brukt og måleren er i orden og de avviser krav om refusjon og erstatning.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder forbruk målt over 1 fase måler på 3 fase anlegg i ett år.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Nettselskapet kan kreve etterbetaling for den tid målerfeilen kan ettervises.

Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet likevel ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det var feil måler i anlegget som forårsaket at BKK Nett AS ikke fikk de data de trengte for å fakturere reelt forbruk. Nemnda legger til grunn at siden kun 2 av 3 faser ble målt, ble kun deler av forbruket målt og fakturert.

Slik saken er opplyst ble det samtidig med etablering av minusmåler også gjort en omfordeling av 4 sikringskurser i installasjonen. Samtidig er det ikke omtvistet at både ny og gammel måler har målt riktig.

Nemnda legger vekt på at klager ikke har sannsynliggjort et ytterligere lavere forbruk enn det som er målt frem til 3 fas måler ble installert og som er fakturert fra BKK i den angjeldende periode.

Nemnda legger til grunn at klager ikke har noe berettiget krav.

Nemnda finner ut i fra dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 23. februar 2015

Espen Lindbøl, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Ola Bergheim, Energi Norge

 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?