Søk på nettsiden

Sak: 14-207 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesning – Hadeland EnergiNett AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger og om det forelå korrekt grunnlag for å stenge, samt grunnlag for erstatning i tilfelle urettmessig stenging. Klager leide bolig og trodde at de regningene hun betalte dekket hennes strømkostnader. Klager mente stenging ikke skulle funnet sted. Hadeland EnergiNett AS viste til at det ved hvert årsskifte ble sendt ut selvavlesningskort til klager med informasjon om at manglende avlesning ville resultere i at forbruket ville bli stipulert. Det ble avdekket et stort avvik mellom avlest målerstand og stipulert målerstand og klager ble etterfakturert. Nemnda mente det ikke burde vært stengt, men at nettselskapet hadde anledning til å etterfakturere for tre år. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Saken gjelder etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger og om det forelå korrekt grunnlag for å stenge eller grunnlag for erstatning i tilfelle urettmessig stenging.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 7.

Historikk:

07.09.07 Målerbytte. Klager ble nettkunde på anlegget for leiet bolig

01.10.07 Kundeavlesning av måler

07.10.13 Huseier leste av måler

I mellomliggende periode er forbruket stipulert

10.12.13 faktura fra Hadeland EnergiNett pålydende kr 50 053,50

10.12.13 faktura fra Fjordkraft pålydende kr 53 953,78.

06.05.14 sluttavregning fra Hadeland EnergiNett pålydende kr 59 096,99

24.04.14 Anlegget stengt

28.04.14 Anlegget gjenåpnet

28.04.14 Måler avlest. Huseier ble nettkunde på anlegget

Krav: Klager avviser primært krav fra netteier og kraftleverandør. Sekundært krever klager at krav begrenses til to års etterfakturering, alternativt til tre år med dekning av økonomisk tap.

Partenes anførsler:

Klager leier bolig og hun hadde forstått det slik at huseier leste av måleren og sendte inn målerstand. Hun betalte regningene. Klager påberoper seg god tro om at de regningene hun betalte, dekket hennes strømkostnader. Klager mener fakturaer i syv års perioden også jevnlig var basert på faktiske målerstander. Klager undrer seg over at nettselskapet lot det gå syv år uten reelle måleravlesninger før de reagerte.

Klager avviser å bli etterfakturert for syv år i september/oktober 2013. Klager avviser uansett å betale lenger tilbake enn tre år. Klager viser til at hun er krevet både av innklagede nettselskap og av kraftleverandøren.

Klager mener stenging ikke skulle funnet sted. Klager hevder stenging ble iverksatt uten varsel og viser til at strømmen ble gjenåpnet etter noen dager, men da med huseier som avtalepart. Klager mener de skadene som oppsto på grunn av stengt strøm, må erstattes av nettselskapet.  Klager mener nettselskapet og kraftleverandøren burde slettet sine krav. Klager tilbød seg å betale faktisk forbruk for de siste tre år med fratrekk for det tap hun led som følge av at strømmen ble stengt. Hennes tilbud ble avslått. Klager tilbyr å betale for to år uten fratrekk av tap. Klager vil også ha nettleieavtalen tilbakeført til seg, likeledes kraftleveringsavtalen. Klager vil opprettholde sitt krav om erstatning dersom tilbudet ikke godtas. Klager har ikke fått tilbakemelding på dette.

Klager hevder hun ikke mottok originale fakturaer, men inkassokrav. Klager mener omtvistede krav ikke skal sendes til inkasso slik det er gjort i denne saken.

Hadeland EnergiNett AS viser til at det ved hvert årsskifte ble sendt ut selvavlesningskort til klager med informasjon om at manglende avlesning ville resultere i at forbruket ville bli stipulert. Ved måleravlesning 07.10.13 ble det avdekket et stort avvik mellom avlest målerstand og stipulert målerstand. Det avvikende forbruket ble etterfakturert i faktura av 10.12.13 pålydende kr 50 053,50 tillagt den påfølgende periodiske fakturautsendingen. Denne fakturaen ble ikke betalt og saken gikk derfor til inkasso.

Hadeland EnergiNett AS så i ettertid at de skulle tatt hensyn til at store deler av kravet var eldre enn tre år og derfor begrenset sitt krav til de siste tre år. Hadeland EnergiNett AS har fremsatt et forlikstilbud som begrenser kravet til å gjelde de siste tre år før avviket ble oppdaget.

Hadeland EnergiNett AS har ikke noen grunn til å tro at det er noe i veien med måleren.

Hadeland EnergiNett AS opplyser at krav om inkassokostnader er frafalt.

Fjordkraft AS skriver at kunden ikke har lest av måleren i perioden 2007 – 2013. Måler ble lest av 07.10.13. Dette resulterte i et forbruk på 141 672 kWh. Fjordkraft fakturerte dette forbruket i faktura av 10.12.13 pålydende kr 53 953,78.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger og om det forelå korrekt grunnlag for å stenge, samt grunnlag for erstatning i tilfelle urettmessig stenging.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger, legger nemnda til grunn at strømforbruket er korrekt avlest 01.10.07 og 07.10.13. Mellom disse datoer er forbruket stipulert.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik avlesning, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målepunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf. nettavtalens pkt. 5-2.

Nemnda legger til grunn at klager har fått beskjed om å lese av måleren både ved tilsendte årlige måleravlesningskort og ved at det sto på fakturaene at forbruket var stipulert. Hadeland EnergiNett AS har etter nemndas vurdering fulgt opp § 5-2 med hensyn til måleravlesning, og de har derfor rett til å avregne differansen mellom avlest og stipulert forbruk for tre år. Saken ble brakt inn for nemnda 30.10.14 og dette er skjæringspunktet for når foreldelsesfristen avbrytes. Nemnda mener nettselskapet kan etterfakturere for tre år tilbake fra 30.10.14.

Nemnda finner allikevel grunn til å kritisere innklagede for at det gikk så lang tid før det ble sørget for at måleren ble avlest.

I nettleieavtalens pkt. 7-1 heter det at stenging ikke kan skje dersom kunden har innsigelser mot grunnlaget for stengingen, som ikke er åpenbart grunnløse. Nemnda legger til grunn at kravet var bestridt slik at selskapet derfor ikke burde stengt. Klager gis medhold på dette punktet.

Nemnda legger til grunn at det ikke er dokumentert noe økonomisk tap og at det uansett ikke vil være grunnlag for å tilkjenne erstatning for tort og svie. Klager gis ikke medhold på dette punktet.

Nemnda tar ikke stilling til kundeforhold mellom klager/huseier og nettselskapet hva gjelder hvem som skal være abonnent. Dette er et forhold dem imellom.

Kraftleverandøren er ikke part i saken. Nemnda bemerker likevel at kraftleverandøren som har basert sine krav på målerstander mottatt fra nettselskapet, også må begrense sitt krav til tre år tilbake i tid.

Nemnda anbefaler at klager gis delvis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis delvis medhold.

Oslo, 23. mars 2015

 

Espen Lindbøl, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Astrid M. Hilde, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?