Søk på nettsiden

Sak: 14-250 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt etterfakturert krav fra netteier og kraftleverandør. Klager avviste etterfakturert krav. Klager var etterfakturert for tre år på grunn av for lavt stipulert forbruk. Klager hevdet Hafslund ikke hadde fulgt opp plikten til å påse at måler ble lest av årlig og hevdet han ikke kunne bære ansvaret for denne mangelen hos selskapet. Hafslund Nett AS mottok ikke måleravlesning i perioden juni 2011 til november 2014 selv om de månedlig sendte e-postmelding med oppfordring om avlesning. De hadde også sendt separat standardbrev per post. Hafslund hevdet kunden var ansvarlig for at de til enhver tid hadde korrekte kundedata. Nemnda la til grunn at Hafslund hadde fulgt opp § 5-2 og derfor hadde rett til å avregne differansen mellom avlest og stipulert forbruk for tre år. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturert krav fra netteier og kraftleverandør.     

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5. Standard Kraftleveringsavtale § 2.

Historikk:

2000 - 2007 – Klager bodde i boligen

2007 - 2011 – Boligen ble leiet ut

Fra 30.05.11 ble klager igjen kunde på anlegget

29.06.11 – Kundeavlest målerstand

17.11.14 – Kundeavlest målerstand

I mellomliggende periode er forbruket stipulert                                                                    

Krav: Klager avviser etterfakturert krav fra netteier og fra kraftleverandør.

Partenes anførsler:

Klager er etterfakturert for perioden sommeren 2011 – november 2014 på grunn av for lavt stipulert forbruk. Det ble oppdaget at stipulert forbruk var feil i forhold til faktisk forbruk i november 2014.

Klager hevder han meldte korrekt adresse til kraftleverandøren i 2011 og at Hafslund skal ha hatt korrekt adresseinformasjon til klager, den samme adresse som før boligen ble leiet ut i 2007. Klager undrer seg over at Hafslund har sendt meldinger om innrapportering av målerstand til en e-postadresse som ikke er korrekt og at de i 2013 sendte henvendelse til hans tidligere adresse i utlandet.

Klager mener at Hafslund kunne sendt brev til anleggsadressen for innhenting av målerstand og ikke latt det gå fire år uten reell målerstand. Klager viser til nettleieavtalen § 5-2 der det står at netteier plikter å påse at alle målepunkter er avlest minst en gang i kalenderåret. Klager hevder Hafslund ikke har fulgt opp plikten til å påse at måler blir lest av årlig og hevder han ikke kan bære ansvaret for denne mangelen hos Hafslund.

Klager undrer seg over at Hafslund har estimert forbruket i omtvistet periode så urealistisk lavt i forhold til erfaringstall og mener rutiner har sviktet og at han ikke kan bære ansvaret for det.

Klager er etterfakturert av Hafslund med kr 24 003,51. Klager er også etterfakturert av kraftleverandør med kr 24 021,78. Klager avviser også dette kravet og mener Hafslund må ta ansvar.

Klager viser til at han har betalt punktlig og respondert når han har fått henvendelser og vært i den tro at alt er i orden. Klager betaler med autogiro, påberoper seg aktsom god tro og aviser etterfakturerte krav.

Hafslund Nett AS viser til at klager igjen ble kunde på anlegget den 30.05.11. Hafslund fikk beskjed om dette via klagers kraftleverandør og fikk fakturaadresse og e-postadresse.

Hafslund mottok ikke måleravlesning i perioden 29.06.11 – 17.11.14 selv om de månedlig sendte e-postmelding med oppfordring om avlesning. Forbruket i perioden ble beregnet. Kundeavlest målerstand 29.06.11 dannet grunnlag for det beregnede antatte årsforbruket og alle påfølgende fakturaer. Ved måleravlesning 17.11.14 viste det seg at det faktiske forbruket var høyere enn det som var blitt beregnet i perioden og klager ble etterfakturert for merforbruket for tre år.

Hafslund viser til at de har sendt varsel om måleravlesning til den e-postadressen som de hadde registrert på klagers kundeforhold og at kunden selv er ansvarlig for at de til enhver tid har korrekte kundedata. Det er i hver faktura opplyst at målerstanden er stipulert og forbruket beregnet. Den 13.12.13 sendte Hafslund et separat standardbrev per post med anmodning om å lese av måleren, men fikk ikke svar. Den 17.11.14 sendte Hafslund en SMS om avlesning og fikk svar.

Hafslund mener klager ikke kan påberope seg å ha vært i aktsom god tro da klager ikke har kontrollert om de beregnede målerstandene er i samsvar med det som faktisk er registrert på måleren.

Hafslund anfører at selv om de skulle ha feil regningsadresse og e-postadresse, har klager mottatt alle fakturaene i nettbanken fra november 2012 til november 2014. På fakturaene er fakturaadresse oppgitt og klager burde tatt kontakt for å rette denne. Klager har tidligere bebodd boligen og var derfor kjent med hva normalt forbruk og kostnader for strøm/nettleie burde utgjøre. Hafslund opprettholder kravet.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturert krav fra netteier og kraftleverandør.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger, legger nemnda til grunn at strømforbruket er korrekt avlest 29.06.11 og 17.11.14. Mellom disse datoer er forbruket stipulert.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målepunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf. nettavtalens pkt. 5-2.

Det er et relativt stort antall abonnenter som ikke leser av måleren minst en gang i året. Det vil medføre uforholdsmessig mye arbeid og kostnader om nettselskapet skulle reise rundt og lese av disse målerne så snart fristen er oversittet. Det må derfor etter nemndas vurdering aksepteres at nettselskapene lar det gå noe lenger tid før avlesning søkes gjennomført av nettselskapets folk. I den mellomliggende fase bør det imidlertid etter nemndas vurdering sendes ut skriftlig informasjon/advarsel til kunden der det uttrykkelig gjøres oppmerksom på at forbruket blir stipulert skjønnsmessig på grunn av manglende avlesning fra kunden, og at det senere vil måtte bli foretatt en avregning etter faktisk forbruk. Etter nemndas vurdering bør slik informasjon sendes ut i løpet av det første året etter at fristen etter § 5-2 er gått ut. Sen oppfølging vil etter omstendighetene kunne føre til at nettselskapet ikke gis anledning til å etterberegne etterfølgende avvik mellom stipulert og faktisk forbruk. Etter nemndas syn er det ikke tilfelle i saken her.

Nemnda vil også bemerke at klager selv hadde mulighet til å få informasjon om at forbruket ble stipulert ved å lese informasjonen som fremgikk av de løpende e-fakturaene. Hafslund Nett AS har etter nemndas vurdering fulgt opp § 5-2 med hensyn til måleravlesning, og de har derfor rett til å avregne differansen mellom avlest og stipulert forbruk for tre år.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 27. april 2015

Espen Lindbøl, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?