Søk på nettsiden

Sak: 15-003 Klage vedrørende jordfeil – dekning av utgifter til ombygging av sikringsskap – BKK Nett AS

Saken gjaldt kostnader til tiltak mot jordfeil med utspring i feil hos andre kunder i nettet. Klager krevde at BKK tok sin del av ansvaret for en stabil strømleveranse til hans bolig og avviste å måtte bære kostnaden for ombygging av sikringsskapet. BKK Nett AS anbefalte at klagers installasjon ble delt etter forventede typer og styrker jordfeil tilpasset de komponenter som lå på kursene. BKK hevdet den enkelte installasjonseier pliktet å drive og vedlikeholde sin installasjon og beskytte seg mot jordfeil fra andre kundeanlegg. De avviste å dekke kostnad til skifte av jordfeilbryter. Nemnda la til grunn at nettkunden svarer for feil og mangler i eget anlegg og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder kostnader til tiltak mot jordfeil med utspring i feil hos andre kunder i nettet.   

Regelverk: Standard Tilknytningsvilkårene § 2-6. Standard Nettleieavtale §§ 12-2 og 12-3.

Historikk:

Fra 2012 har klager hatt problemer med strømforsyningen.

Krav: Klager krever at BKK tar sin del av ansvaret for en stabil strømleveranse til hans bolig. Klager avviser å måtte bære kostnaden for ombygging av sikringsskapet.

Partenes anførsler:

Klager har hatt problemer med strømforsyningen i flere år og har vært i kontakt med BKK både skriftlig og muntlig frem til et svar han fikk fra BKK i 2012.

Klager viser til at en nabo, en institusjon ca. 200 m i luftstrekk unna, har jordfeil på sitt anlegg og dette fører til at klagers jordfeilbryter slår ut.

Klagers elanlegg er ca. 10 år gammelt med overspenningsvern, jordfeilbryter og automatsikringer. Anlegget er målt og funnet ok.

Klager undrer seg over at han må installere ny innmat i sitt sikringsskap til en antatt utgift på

kr 10 000 for å bli kvitt problemet, når årsaken til feil ligger hos en annen kunde i nettet.

Klager krever at BKK tar sin del av ansvaret for en stabil strømleveranse til hans bolig. Klager avviser å måtte bære kostnaden for ombygging av sikringsskapet. Klager mener BKK kan frafalle nettleie tilsvarende materialkostnadene ved innkjøp av nye sikringsautomater med innebygget jordfeilbryter. Klager synes dette er en rimelig løsning.

BKK Nett AS anbefaler at klagers installasjon deles etter forventede typer og styrker jordfeil tilpasset de komponenter som ligger på kursene. Flere kurser kan ha felles jordfeilbryter som er ulikt dimensjonert med følsomhet tilpasset komponentene de forsyner. Anlegget må ha en tilpasset løsning for jordfeilvern.

BKK har søkt etter feilkilden og via DLE gitt pålegg om utbedringer hos anleggseier av institusjonen som forårsaker feilen. BKK kan ikke se at jordfeil utelukkende forårsakes av institusjonen.

BKK hevder den enkelte installasjonseier plikter å drive og vedlikeholde sin installasjon, beskrevet i tilknytningsvilkårene § 2-6. Dette omfatter også å beskytte seg mot jordfeil fra andre kundeanlegg som BKK ikke kan lastes for. Skifte av jordfeilbryter er en utgift som ikke dekkes av nettleien.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder kostnader til tiltak mot jordfeil med utspring i feil hos andre kunder i nettet.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. I henhold til avtalens § 12-2 har ytelsen en mangel dersom den ikke er i samsvar med forskrift om leveringskvalitet eller avtale med kunden.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 2-6 er installasjonseier ansvarlig for å bygge, drive og vedlikeholde sin installasjon i samsvar med de til enhver tid gjeldende normer og forskrifter. Nettkunden svarer også for feil og mangler i eget anlegg i henhold til prinsippet nedfelt nettleieavtalen § 5-5.

Den type forsyningsnett som er her kan ikke garanteres fritt for jordfeil. Det vil derfor være den enkelte installasjonseier som må sørge for at den har egnet vern. Antall og type jordfeilvern må spesielt tilpasses den enkelte installasjon, basert på de tekniske forhold som måles i installasjonen. Samtidig skal selvsagt krav og anbefalinger i norm og forskrift overholdes. En korrekt dimensjonert installasjon vil være tilnærmet uberørt av eventuelle jordfeil som har sin opprinnelse et annet sted.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at det ikke var feil i nettselskapets nett, men feil hos en annen kunde i området. Nemnda er av den oppfatning at det ikke foreligger en mangel ved ytelsen fra nettselskapet.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 15. juni 2015

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Ola Bergheim , Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?