Søk på nettsiden

Sak: 15-076 Klage vedrørende etterfakturering – feil montert måler – Hafslund Nett Øst AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feil montert måler. Klager avviste etterfakturert krav og fant det urimelig at hun skulle betale for feil som skyldes monteringen av strømmåleren da huset var nytt i 1997. Hafslund Nett Øst AS hadde fakturert klager månedlig med ca. kr 270 og mente klager burde undersøkt dette nærmere i de 17 årene som var gått. Nettselskapet avskrev klagers faktiske forbruk i 14 år og etterfakturerte for tre år med et beregnet årsforbruk på 15 000 kWh. Nemnda la til grunn at klager måtte betale for forbrukt strøm og anså det etterberegnede årsforbruket på 15 000 kWh som et godt tilbud. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feil montert måler.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 5-4.

Historikk:

1997 – Nybygget enebolig

05.12.14 – Klager tok kontakt med nettselskapet

08.12.14 – Målerkontroll og målerbytte. Måleren var feil montert, trolig helt fra 1997

Krav: Klager avviser etterfakturert krav.

Partenes anførsler:

Klager viser til at de flyttet fra rekkehusleilighet til ny enebolig i 1997. Klager reagerte umiddelbart på lav strømregning som var betydelig lavere enn forventet og kontaktet Fortum per telefon, men fikk beskjed om at alt var i orden.

Klager har hele tiden lest av målerstanden månedlig og meldt inn målerstand via automatisk telefontjeneste.

Klager tok igjen kontakt med selskapet da målerstanden i november 2014 knapt var endret fra forrige avlesning. Klagers måleravlesning 01.01.15 ble ikke godtatt og klager tok etter noen dager kontakt med selskapet igjen.

Klager er etterfakturert for tre år og finner det urimelig at hun skal betale for feil som skyldes monteringen av strømmåleren da huset var nytt. Klager poengterer at hun umiddelbart informerte om det overraskende lave forbruket etter innflytting i 1997.

Hafslund Nett Øst AS etterfakturerer for tre år. Nettselskapet har fakturert klager månedlig med ca. kr 270 og mener klager burde undersøkt dette nærmere i de 17 årene som var gått siden huset var nytt.

Nettselskapet viser til at det ved målerkontroll ble påvist at måleren var feil montert, trolig helt fra den ble satt opp i 1997.

Nettselskapet har avskrevet klagers faktiske forbruk i 14 år og har etterfakturert fra 01.01.12 med et beregnet forbruk på 15 000 kWh.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feil montert måler.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet kreve etterbetaling for den tid målerfeilen kan ettervises. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det var feil ved måleren som forårsaket at Hafslund Nett Øst AS ikke fikk de data de trengte for å fakturere reelt forbruk. Nemnda legger videre til grunn at klager må betale for forbrukt strøm og at det etterberegnede årsforbruket på 15 000 kWh er et godt tilbud

Nemnda mener at Hafslund Nett Øst AS i hht. §5-4 kan etterfakturere for tre år, slik de også har gjort.

Nemnda finner ikke at kunden kan påberope seg aktsom god tro slik denne saken er opplyst.

Nemnda finner ut i fra dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 15. juni 2015

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Ola Bergheim, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?