Søk på nettsiden

Sak: 15-070 Klage vedrørende faktura – dekning av utgifter til installatør – Nord Østerdal Kraftlag SA

Saken gjaldt ansvar for å dekke utgift til installatør for sjekk i eget anlegg ved strømbortfall. Klager mente alt tydet på at det var en feil i eget anlegg og krevde utgift til elektriker dekket da det viste seg at feilen var i netteiers nett. Nord Østerdal Kraftlag SA hevdet de ikke kunne påta seg økonomisk ansvar for andre som blir brukt til å finne/eliminere feil i nettet på eget initiativ. Hvis det skal være aktuelt, må det være spesielle grunner til det og det må være avtalt på forhånd. Nettselskapet viste til at vanlig saksgang var opplyst på deres hjemmeside og at det ble opplyst ved telefonhenvendelse til nettselskapet. Under dissens ble klager gitt medhold.

Saken gjelder ansvar for å dekke utgift til installatør for sjekk i eget anlegg ved strømbortfall.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 5-3.

Historikk:

13.02.15 – Feil på en skjøt/klemme – Strøm manglet inn på den ene fasen hos klager

Krav: Klager krever utgift til elektroinstallatør dekket.

Partenes anførsler:

Klager spurte først naboene, undersøkte så egne kurser og deretter tok kontakt med elektroinstallatør som fant at det var en ekstern feil som forårsaket delvis strømløst hus.

Klager mener utgiften til elektroinstallatøren bør dekkes av nettselskapet siden feilen var i netteiers nett. Klager påberoper seg å ha handlet i god tro da alt tydet på at det var en feil i eget anlegg. Det var strøm i enkelte kurser, så de var overbevist om at det måtte være en intern feil. Derfor kontaktet de installatør før de kontaktet netteier.

Nord Østerdal Kraftlag SA viser til at vanlig saksgang er opplyst på deres hjemmeside og at det blir opplyst ved telefonhenvendelse til nettselskapet. Nettselskapet hevder de ikke kan påta seg økonomisk ansvar for andre som blir brukt til å finne/eliminere feil i nettet på eget initiativ. Hvis det skal være aktuelt, må det være spesielle grunner til det og det må være avtalt på forhånd.

NØK viser til at de har vaktstyrke døgnet rundt hele året som kundene skal henvende seg til dersom de helt eller delvis mister strømmen.

NØK viser til at deres egen montør rettet feilen raskt. Det var kun denne ene kunden som var berørt.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder ansvar for å dekke utgift til installatør for sjekk i eget anlegg ved strømbortfall.

Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom nettselskapets distribusjonsnett og den elektriske installasjonen og angir grensen for eiendomsforhold samt ansvar for drift og vedlikehold.
I denne saken hadde klager henvendt seg til elektriker uten først å konferere med nettselskapet da det var delvis strømbortfall i boligen. Klager mottok regning for én times arbeid og transport. Nemnda er delt i synet på hvem som skal dekke utgiften til elektriker.

Nemndas flertall, lederen og forbrukernes representanter, er av den oppfatning at i et tilfelle hvor det er strømbortfall i kun deler av boenheten, er det ikke opplagt at feilen likevel er i netteiers nett. På denne bakgrunn var det i saken her ikke unaturlig å ta kontakt med elektriker
først. Flertallet legger til grunn at når feilen som i dette tilfellet lå i netteiers nett, bør nettselskapet til en viss grad ha ansvar for påløpte utgifter til å lokalisere feilen. Dette må i det minste gjelde for den tid det normalt tar for en fagperson å konstatere hvorvidt feil var i eget anlegg eller i nettet. Flertallet viser også til at selskapet ikke har lagt ut på selskapets nettside noe om hvordan kunder skal reagere når feil oppdages og hvor det er strømbortfall i deler av boenheten slik som i saken her. Flertallet anbefaler på denne bakgrunn derfor at klager får dekket elektrikerregningen på kr 1 069 som de anser for å være innfor det påregnelige.

Nemndas mindretall, bransjens representanter, er av den mening at i norsk rett gjelder det et prinsipp om at man ikke har anledning til å forplikte andre uten at det foreligger et rettslig grunnlag for det. Det vanligste rettslige grunnlaget er at det foreligger en avtale. I denne saken foreligger det ingen avtale hvor nettselskapet har påtatt seg en slik økonomisk forpliktelse, - tvert imot er den disposisjonen som klager har foretatt direkte i strid med den fremgangsmåten nettselskapet på sin hjemmeside har etablert for slike tilfeller. I tillegg er den angjeldende kostnaden et resultat av klager sin feilvurdering. Selv om det er slik at det kan være vanskelig for en husholdningskunde å forstå at den angjeldende feilen lå utenfor hans egen elektriske installasjon, så burde hans medhjelper, elektrikeren, forstått den muligheten og unnlatt å rykke ut før klager hadde konferert med nettselskapet. Denne type kostnader ligger klart utenfor nettselskapets kontrollsfære, og selskapet har ingen muligheter til å kunne forhindre slike feilvurderinger fra nettkunden, og ignorering av å følge den fremgangsmåten som nettselskapet har etablert på sin hjemmeside.

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager får dekket elektrikerregning på kr 1 069.

Dissens

Oslo, 15. juni 2015

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Ola Bergheim, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?