Søk på nettsiden

Sak: 15-096 Klage vedrørende etterfakturering – Troms Kraft Nett AS

Saken gjaldt hvorvidt netteier hadde rett til å etterfakturere kunden for umålt forbruk. Elektriker avdekket i 2014 at en av strømfasene var umålt. Klager hevdet han var ukjent med dette. Klager mente feilmålingen oppsto 2005/2006 i forbindelse med oppføring av garasje da en strømstolpe ble flyttet og det ble lagt ny inntakskabel til boligen og inntaksboks ble byttet. Klager viste til at dette arbeidet ble utført av TKN og hevdet de således var kjent med endringer i anlegget. Klager avviste etterfakturert krav. Troms Kraft Nett AS mottok i 2014 ferdigmelding fra el-entreprenør som da skulle skifte sikringsskap. Ferdigmeldingen inneholdt opplysninger om at den 3. fasen hadde stått umålt i forbindelse med omlegging av ny hovedkabel og sikringer noen år tidligere. TKN kunne ikke se å ha mottatt noen ferdigmelding fra daværende el-entreprenør i 2005/2006 og dermed hadde ikke TKN hatt kjennskap til at endringer i den elektriske installasjonen krevde bytte av måleutstyr. TKN etterfakturerte for tre år. Nemnda la til grunn at når det ikke forelå ferdigmelding, fikk det konsekvenser for klager. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder hvorvidt netteier har rett til å etterfakturere kunden for umålt forbruk. 

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 5-4. Standard Tilknytningsvilkår §§ 4-2 og 6.

Historikk:

2000 – Kundeforhold opprettet

2005/2006 – Ny 3-fas inntakskabel

05.12.2014 – Nettselskapet mottok ferdigmelding fra el-entreprenør ved skifte av sikringsskap

18.12.2014 – 1-fasemåler ble byttet ut med 3-fasemåler

Krav: Klager avviser etterfakturert krav.

Partenes anførsler:

Klager renoverte kjøkken i november 2014. Elektriker avdekket at en av strømfasene var umålt. Dette var ukjent for klager. Klager mener feilmålingen oppsto 2005/2006 i forbindelse med oppføring av garasje. Da ble en strømstolpe flyttet og det ble lagt ny inntakskabel til boligen. Inntaksboksen ble samtidig byttet. Dette arbeidet ble utført av Troms Kraft Nett AS og de var således kjent med endringer i anlegget. Klager betalte regningen. Elektrikerarbeidet i boligen og i garasjen ble utført av installatør. Klager mottok samsvarserklæring fra installatør.

Klager har ikke på noe tidspunkt vært klar over at en av strømfasene har stått umålt fra 2005/2006 og inntil det ble avdekket av ny elektriker i november 2014. Klager påberoper seg aktsom god tro.

Klager tilbakeviser påstand om at de burde reagert på redusert forbruk etter endringer i anlegget i 2005/2006 da de hadde iverksatt tiltak for å redusere forbruket ved etterisolering, nattsenking på panelovner og fyrt en del med ved. Voksne barn hadde flyttet ut.

Troms Kraft Nett AS viser til at de den 05.12.2014 mottok ferdigmelding fra el-entreprenør som da skulle skifte sikringsskap. Ferdigmeldingen inneholdt opplysninger om at den 3. fasen hadde stått umålt i forbindelse med en omlegging av ny hovedkabel og sikringer noen år tidligere. Den daværende 1-fasemåler ble byttet ut med 3-fasemåler slik at alt forbruket nå ble målt.

TKN kan ikke se å ha mottatt noen ferdigmelding fra daværende el-entreprenør i 2005/2006 og dermed har ikke TKN hatt kjennskap til at eier eller en representant av eier har utført endringer i den elektriske installasjonen som krevde et bytte av måleutstyr, samt tilkoblet denne installasjonen til distribusjonsnettet.

TKN hevder de ikke ble varslet om endring av målepunktet og da ikke visste om denne endringen i målepunktet med den konsekvens at riktig måleutstyr ikke ble montert. TKN viser til at klager leste av måleren og forbruket ble betraktelig redusert samtidig som klager økte effektuttaket av anlegget. Klager burde derfor ha reagert på at regningene ble redusert med omtrent 31% etter endringer i målepunktet ble utført i 2005/2006.

TKN har iht. § 5-4 etterfakturert differansen mellom antatt forbruk og det målte forbruket i faktura pålydende kr 9 254,15 for perioden 01.01.12 – 18.12.14. TKN har bare etterfakturert for tre år selv om foreldelsesloven gir anledning til å fakturere helt tilbake til da feilen oppsto ut fra at de ikke hadde kjennskap til feilen før nå.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder hvorvidt netteier har rett til å etterfakturere kunden for umålt forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet kreve etterbetaling for den tid målerfeilen kan ettervises. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at klagers installatør ikke sendte ferdigmelding etter utført arbeid i anlegget i 2006/2007 og at TKN ikke hadde kjennskap til at det var utført endringer i den elektriske installasjonen som krevde bytte av måleutstyr. Når det ikke foreligger ferdigmelding, får det konsekvenser for klager. Det er ikke begått feil av nettselskapet og de har anledning til å etterfakturere i henhold til § 5-4. Spørsmål om god tro gjelder da ikke i denne saken.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 7. september 2015

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?