Søk på nettsiden

Sak: 15-101 Klage vedrørende etterfakturering - Midtnett Buskerud AS

Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. I denne saken la nemnda til grunn at klager ikke var part i avtalene om nettjenester eller kraftleveranse som Midtnett Buskerud AS påberopte seg ut i fra at klager ikke var bruker av nettjenester eller kjøper av elektrisk kraft på anlegget. De bestemmelsene i avtalene som selskapet hadde brukt ga ikke grunnlag for kravet. Selskapet hadde heller ikke påvist andre rettsgrunnlag for kravet. Nemnda anbefalte enstemmig er at krav mot klager burde frafalles.

Saken gjelder etterfakturering.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-2, 5-4 og 6-5. Standard Kraftleveringsavtale § 2-2.

Historikk:

1995 – Klager kjøpte hus for utleie

1998 – Nettselskapet utførte kontroll av klagers anlegg. Ikke funnet feil

06.03.14 – Nettselskapet utførte ny kontroll av anlegget og fant feilkobling

Krav: Klager avviser etterfakturert krav.

Partenes anførsler:

Klager hevder han var i god tro om at anlegget var i orden etter kontrollen i 1998. Etter ny kontroll 06.03.14 ble klager etterfakturert for stipulert forbruk for tre år med til sammen kr 33 556,80.

Klager er sikker på at feilkobling må ha skjedd før han kjøpte huset.

Klager påberoper seg aktsom god tro i henhold til § 6-5 og avviser etterfakturert krav.

Midtnett Buskerud AS viser til at det ved kontroll i 1998 ikke ble funnet feil på anlegget. Ved ny kontroll 06.03.14 ble det oppdaget at kurser var umålt ved at det var lagt ledninger rett fra hovedbryter til tre kurser slik at disse gikk utenom måler.

Midtnett Buskerud påstår at feilen på anlegget er oppstått etter kontrollen i 1998.

Midtnett Buskerud hadde ut fra dette fakturert på feil grunnlag og har etterfakturert for tre år fra 01.03.11 til 01.03.14 for nettleie, avgifter og kraft for tre umålte kurser i henhold til Standard Nettleieavtale §§ 5-4 og 6-5 og Standard Kraftleveringsavtale § 2-2. Med fratrekk av foreldet beløp på kr 13 065,28, opprettholder Midtnett Buskerud sitt krav som utgjør kr 20 511,51.

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering.

Standard Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og kunden som bruker av nettjenester. Tilsvarende gjelder for Standard Kraftleveringsavtale der partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

I denne saken legger nemnda til grunn at klager ikke er part i avtalene om nettjenester eller kraftleveranse som Midtnett Buskerud AS påberoper seg ut i fra at klager ikke er bruker av nettjenester eller kjøper av elektrisk kraft på anlegget. De bestemmelsene i avtalene som selskapet har brukt gir derfor ikke grunnlag for etterberegningskravet. Selskapet har heller ikke påvist andre rettsgrunnlag for sitt krav mot klager.

Nemnda anbefaler at krav mot klager frafalles.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at krav mot klager frafalles.

Oslo, 26. oktober 2015

Frode Støle, leder
Tina Jaasund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?