Søk på nettsiden

Sak: 15-177 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt etterfakturert krav. Klager var etterfakturert for tre år på grunn av for lavt stipulert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet at Hafslund ikke hadde fulgt opp plikten til å påse at måler ble lest av årlig og hevdet han ikke kunne bære ansvaret for denne mangelen hos selskapet. Hafslund mottok ikke måleravlesning i perioden 2010 til 2015. Hafslund viste til at det var tilsendt årlig oppfordring om måleravlesning, samt tilsendt separat brev og ordinær oppfordring om måleravlesning flere ganger årlig. Hafslund hevdet kravet var rettmessig. Nemnda la til grunn at Hafslund hadde fulgt opp nettleieavtalens § 5-2 og derfor hadde rett til å avregne differansen mellom avlest og stipulert forbruk for tre år. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Saken gjelder etterfakturert nettleie og forbruk på hytte.         

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-2, 6-3 og 6-5. Standard Kraftleveringsavtale § 2-2. Foreldelsesloven §§ 2 og 16.

Historikk:

08.01.10 – Måleravlesning av tidligere kunde - målerstand 71 925 kWh

12.04.10 – Klager ble kunde på anlegget. Beregnet målerstand 72 355 kWh

06.03.15 – Kundeavlesning av måler – Målerstand 19 011 kWh

Måleren hadde ikke vært avlest i mellomliggende periode.

Antatt årsforbruk er 8 653 kWh.

23.04.15 – Avregning for nettleie og strøm for perioden 01.01.12 til 31.03.15 pålydende kr 20 083

30.04.15 – Klager tegnet kraftleveringsavtale. Han hadde tidligere stått på leveringsplikt.

Krav: Klager avviser et så høyt etterfakturert krav.

Partenes anførsler:

Klager avviser et så høyt etterfakturert krav og hevder det ikke er hans ansvar at Hafslund Nett har beregnet for lite. Klager hevder at også nettselskapet har ansvar for å innhente måleravlesning.

Klager viser til at ingen bruker hytta og at det er et minimalt forbruk.

Klager har betalt alle fakturaer han har mottatt. Klager er ukjent med at Hafslund har ringt ham.

Klager avviser et så høyt etterfakturert krav.

Hafslund Nett AS viser til at da klager ble kunde på anlegget 12.04.10 forelå ikke måleravlesning. Målerstand ble beregnet basert på tidligere kundes avlesning per 08.01.10.

Hafslund mottok ikke avlesninger på fem år og forbruket ble beregnet. Det viste seg ved avlesning 06.03.15 at forbruket hadde vært høyere enn beregnet. Hafslund har kreditert alle fakturaer tilbake til 01.01.12. Klager er etterfakturert for merforbruket i avregning for perioden 01.01.12 til 31.03.15 pålydende kr 20 083. Klager er tilbudt delbetaling over vel ett år.

Hafslund viser til at klager årlig er tilsendt oppfordring om måleravlesning, tilsendt separat brev og ordinær oppfordring om måleravlesning flere ganger årlig samt at de forsøkte å nå klager per telefon og kontaktet per SMS.

Hafslund hevder kravet er rettmessig.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger på hytte.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målerpunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf nettavtalens § 5-2. Tilsvarende forpliktelse for nettselskapet følger av forskrift av 11. mars 1999 nr 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) § 3-3.

Det er et relativt stort antall abonnenter som ikke leser av måleren minst en gang i året. Det vil medføre uforholdsmessig mye arbeid og kostnader om nettselskapet skulle reise rundt og lese av disse målerne så snart fristen er oversittet. Det må derfor etter nemndas vurdering aksepteres at nettselskapene lar det gå noe lenger tid før avlesning søkes gjennomført av nettselskapets folk. I den mellomliggende fase bør det imidlertid etter nemndas vurdering sendes ut skriftlig informasjon/advarsel til kunden der det uttrykkelig gjøres oppmerksom på at forbruket blir stipulert skjønnsmessig på grunn av manglende avlesning fra kunden, og at det senere vil måtte bli foretatt en avregning etter faktisk forbruk. Etter nemndas vurdering bør slik informasjon sendes ut i løpet av det første året etter at fristen etter § 5-2 er gått ut. Sen oppfølging vil etter omstendighetene kunne føre til at nettselskapet ikke gis anledning til å etterberegne etterfølgende avvik mellom stipulert og faktisk forbruk. Etter nemndas syn er det ikke tilfelle i saken her. Hafslund har forsøkt å følge opp klager med rimelige midler, herunder ved å sende særskilte brev og eposthenvendelser, og ved kontakt pr telefon/sms. Det er gitt informasjon om konsekvensene av stipulering og manglende avlesning fra klager. I og med at saken gjelder en fritidsbolig, er det ekstra vanskelig for nettselskapet å sende personell ut for å foreta avlesning. Et slikt tiltak krever at man får kontakt med eier og at noen er til stede for å slippe nettselskapets folk inn.

Nemnda vil også bemerke at klager selv hadde mulighet til å få informasjon om at forbruket ble stipulert ved å lese informasjonen som fremgikk av de løpende e-fakturaene. Hafslund har etter nemndas vurdering fulgt opp § 5-2 med hensyn til måleravlesning.

Nemndas vurdering innebærer at avregningsfeilen som har oppstått som følge av stipuleringer av forbruk i stedet for avlesning, i utgangspunktet ikke kan ”tilkrives nettselskapet”. Nettselskapet har da i prinsippet rett til å kreve etterbetaling uavhengig av om kunden var i aktsom god tro med hensyn til feilen, jf. Standard Nettleieavtale § 6-5. Nemnda vil likevel tilføye at klager under enhver omstendighet ikke kan anses å ha vært i aktsom god tro. Han har kanskje trodd at de løpende regninger var korrekte, men denne gode troen kan ikke anses aktsom ettersom han har brutt sin avtaleforpliktelse etter nettleieavtalen til å ”foreta avlesning og underrette nettselskapet i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet”, jf nettleieavtalen § 5-2. Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at selv om det er en hytte som blir lite brukt, burde klager ha sendt inn måleravlesing i alle fall en gang per år.

Konsekvensen er at klager må betale for det reelle forbruket, med den begrensning til de siste tre år som følger av hovedregelen i lov om foreldelse av fordringer. Fristen avbrytes ved innsendelse av saken til Elklagenemnda, jf. foreldelsesloven § 16 nr 2 bokstav a. Foreldelse ble avbrutt da nemnda mottok saken 27.07.15. Krav som forfalt tidligere enn tre år før denne dato, det vil si før 27.07.12, er foreldet. Nemnda er av den oppfatning at Hafslund Nett AS har rett til å avregne forbruk fra dette tidspunkt.

Nemndas konklusjon er at Hafslund Nett AS har grunnlag for å kreve etterbetaling, men at kravet må reduseres noe som følge av foreldelsesreglene, ved at skjæringstidspunktet for etterbetalingskravet beregnes fra 27.07.12. Dette innebærer at nemnda anbefaler at klager gis delvis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis delvis medhold, ved at skjæringstidspunktet for etterbetalingskravet beregnes fra 27.07.12.

Oslo, 16. november 2015

Frode Støle, leder
Tina Jaasund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

 

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?