Søk på nettsiden

Sak: 15-186 Klage vedrørende papirfakturagebyr – Hafslund Strøm AS

Saken gjaldt innføring av fakturagebyr på AvtaleGiro. Klager avviste å betale fakturagebyr og viste til at det ikke var gitt begrunnelse for gebyret. Klager hevdet innføring av gebyr på papirfaktura var urettmessig. Hafslund viste til avtalevilkårene samt utstedt informasjonsbrev. Hafslund mente de hadde informert om innføring av fakturagebyr i tilstrekkelig god tid til at klager kunne finne løsninger som fritok for fakturagebyret. Hafslund la til at ordninger med innføring av gebyr for papirfakturaer syntes å være en etablert praksis. Nemnda kunne ikke se at innføring av fakturagebyr på AvtaleGiro var urettmessig og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder innføring av fakturagebyr på AvtaleGiro, når det samtidig leveres papirfaktura pr post.  

Regelverk: Hafslund Strøms leveringsvilkår punkt 2.2. Standard Kraftleveringsavtale § 3.

Historikk:  

2013 – Hafslund innfører elektronisk fakturering som standard

April 2014 – Informasjon om papirfakturagebyr sendt klager

01.05.14 – Leveringsvilkår ble endret til å omfatte fakturagebyr på avtalegiro for faktura levert via post

22.10.14 – 1. gang fakturert for fakturagebyr

Krav: Klager avviser papirfakturagebyr på kr. 39,- per faktura.

Partenes anførsler:

Klager reagerer på at han blir belastet med papirfakturagebyr på kr. 39,- per faktura uten at det er gitt begrunnelse.

Klager opplyser at han ikke har tilgang til internett eller e-faktura, og dermed blir påtvunget å betale papirfakturagebyr. For å unngå gebyret har han bedt Hafslund om å ikke sende fakturaer i posten til ham, bare årsoppstillinger en gang i året.

Klager mener innføring av papirfakturagebyr på AvtaleGiro er urettmessig.

Hafslund Strøm AS innførte fakturagebyr fra 2013. Leveringsvilkårene ble endret 01.05.14. Som en del av endringene ble kunder med Avtalegiro som mottar faktura per post belastet med fakturagebyr.

Hafslund Strøm AS viser til sine leveringsvilkår punkt 2.2, samt at klager har blitt informert om endringene i separat brev i april 2014. Klager ble første gang fakturert for fakturagebyr i faktura utstedt 22.10.14, hvor det var gitt informasjon om elektronisk fakturering som standard.

Hafslund Strøm AS hevder at varsel om innføring av gebyr er gitt i tilstrekkelig god tid til at klager kunne få etablert løsninger som fritar for fakturagebyr.

Hafslund legger til at ordninger med innføring av gebyr for papirfakturaer synes å være en etablert praksis.

Hafslund Strøm AS opprettholder krav om fakturagebyr.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder fakturagebyr på AvtaleGiro.

Slik nemnda ser det, er det anledning til å innføre fakturagebyr når dette er varslet i rimelig tid og ikke er i strid med leveringsvilkårene eller partenes avtale. Nemnda legger vekt på at det er mulig å unngå gebyret ved å velge alternative betalings- og kommunikasjonsløsninger, og at gebyr for papirfaktura er blitt vanlig i de fleste løpende avtaleforhold.

Fakturagebyr er ment å dekke kostnader knyttet til utskrift og utsendelse av papirfaktura. Dersom forbrukeren vil unngå dette gebyret, kan en opprette e-post eller e-faktura gjennom nettbank. En slik ordning vil være mer effektiv og kostnadsbesparende for begge parter. Hvis man ikke har tilgang til egen pc vil en kunne opprette/sjekke e-post eller nettbank gratis på en pc på biblioteket. Mange bibliotek tilbyr også kurs eller veiledning i opprettelse og bruk av e-post. Nemnda er av den oppfatning at klagers manglende tilgjengelighet til pc ikke umuliggjør at man kan får tilsendt faktura elektronisk.

Nemnda er for øvrig enig med kraftleverandøren i at det ikke er et aktuelt alternativ å bare sende kunden årsoppstillinger. Det er nødvendig å sende kunden informasjon om grunnlaget for trekk før avtalegirotrekk gjennomføres. Når en kunde ikke gir selskapet anledning til å sende faktura pr epost eller som e-faktura i nettbanken, er selskapet henvist til å sende papirfaktura pr post. Nemnda viser i denne forbindelse til plikten næringsdrivende har etter bokføringsloven med tilhørende forskrift til å utstede salgsdokument.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 16. november 2015

Frode Støle, leder
Tina Jaasund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?