Søk på nettsiden

Sak: 15-261 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt etterfakturering som følge av feilavlesning av måler. Klager viste til at målerstand ble sendt nettselskapet, og han mottok en bekreftelsesmelding på at alt var ok. Klager hevdet at han har fått opplyst at desimaltall ikke skal leses av. Klager avviste etterfakturert krav. Lyse Elnett AS viste til at det i forbindelse med montering av AMS-måler ble avdekket at det var meldt inn målerstand med ett siffer for lite i en lengre periode. Nettselskapet hevdet at klager har en kontrollplikt av faktura, og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering.     

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5.

Historikk:

19.09.15 – montering av AMS-måler. Avdekket at det var meldt inn målerstand med ett siffer for lite.

Krav: Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 22 109,80, og krever innbetalt beløp tilbakebetalt.

Partenes anførsler:

Klager viser til at måleren har blitt avlest fortløpende. Målerstander er sendt til Lyse og klager har mottatt bekreftelsesmelding på at alt er ok. Klager sier at han ville ha kontrollert faktura dersom han så at det var en åpenbar feil. Klager mener at det er selskapet som har ansvar for måleren, og sier at det ikke har vært gjennomført noen kontroll siden 1963.

Klager hadde en samtale med Lyse i starten av 2014 angående feil måleravlesning. Klager hevder at det under samtalen ble presisert at desimaltall og tall i rødt felt eller skrevet med rødt ikke måtte leses av ved innsending av målerstand og sier at han har meldt inn målerstand uten desimaltall. Klager hevder at Lyse ikke har loggført denne samtalen.

Klager avviser etterfakturert krav og krever innbetalt beløp tilbakebetalt.

Lyse Elnett AS (Lyse) viser til at det i forbindelse med montering av AMS-måler den 19.09.15 ble avdekket at det er meldt inn målerstand med ett siffer for lite i en lengre periode. Måleren har fem siffer for visning der alle siffer skal leses av og meldes inn. Ingen av tallene skal utelates (skal noen tall utelates skal de være merket med rødt). Lyse viser også til innsendt bilde av måleren og påpeker at det ikke er desimaltall på måleren. Klager har levert inn målerstand med fem siffer fra han ble kunde. Etter 2012 har det blitt levert avlesninger med manglende siffer med stadig hyppighet. Fra og med mars 2014 har klager bare levert inn avlesninger med fire siffer.

Lyse hevder klager har en kontrollplikt av faktura og burde ha forstått at det var noe feil når faktureringen for nettleie og kraft er ca 10 % av tidligere fakturert forbruk.

Lyse tilbakeviser klagers påstand om at henvendelsen i starten av 2014 ikke er loggført. I deres rutiner skal alle henvendelser loggføres, og denne samtalen er ikke loggført.

Lyse opprettholder sitt krav på kr. 24 565,80, men har unntaksvis tilbudt klager å trekke fra

10 % av kravet for å imøtekomme klager.

 

Nemnda ser slik på saken:

I behandlingen av denne saken var nemnda ikke fulltallig. En av bransjerepresentantene var inhabil. Varamedlem var innkalt, men et fast medlem fikk forfall kort tid før møtet. Nemnda – dvs nemndsleder, to forbrukerrepresentanter og én bransjerepresentant – drøftet innledningsvis om saken kunne behandles selv om nemnda ikke var fulltallig. Spørsmålet er regulert i nemndsavtalen pkt. 5.4, som åpner for at nemnda kan behandle en sak hvis ett medlem har fått uventet forfall og de øvrige møtende finner det ubetenkelig at saken behandles og vedtak fattes. Nemnda kom frem til at det ut fra sakens karakter var ubetenkelig å behandle saken med fire medlemmer.

Saken gjelder etterfakturering som følge av feilavlesning av måler.

I henhold til Standard Netteleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det faktiske forbruket ikke er omstridt. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.

I denne saken legger nemnda vekt på at det var en markant nedgang i fakturert forbruk. Nemnda mener klager ikke kan påberope seg god tro i dette tilfellet og viser til søylediagrammene i fakturaene som indikerer at klager burde ha sjekket fakturaspesifikasjonene, og dermed tatt kontakt med selskapet om dette.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 29. januar 2016

Frode Støle, leder
Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Thomas Åtland Ellefsen, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?