Søk på nettsiden

Sak: 15-163 Klage vedrørende fakturering – Hafslund Strøm AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert strømforbruk. Klager reagerte på at hun hadde blitt etterfakturert for kraft da hun betalte fakturaer fortløpende. Klager hevdet at selskapets beregning av etterfakturert strømforbruk måtte være feil. Klager avviste etterfakturert krav. Hafslund Strøm AS viste til at det var avdekket en systemfeil i en intern kontroll. Hafslund opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om fakturert strømforbruk.

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale §§ 2-1 og 2-2.

Historikk:

15.05.14 – Hafslund avdekket at det hadde vært systemfeil fra 17.10.12. Klager var i denne perioden ikke fakturert for strømforbruk.

Krav: Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 6 186,50.

Partenes anførsler:

Klager reagerer på at hun har blitt etterfakturert for kraft for perioden 17.10.12 til 2013 da hun har betalt fakturaer fortløpende. Klager opplyser at hun leser av målerstand hvert år til Hafslund. Dette skyldes at hun oppholder seg 6 måneder i Norge og 6 måneder i utlandet. Klager hevder at hun gjentatte ganger har forsøkt å få en forklaring på fakturaen uten hell. Hafslund har bare henvist til fakturakopier.

Klager viser til fakturert strømforbruk i tvisteperioden og hevder at nettselskapets beregning av etterfakturert strømforbruk må være feil. Klager sier at hun er villig til å betale beløpet, men ønsker at det skal bli beregnet rettferdig.

Klager avviser etterfakturert krav.

Hafslund Strøm AS (Hafslund) viser til at det i en intern kontroll ble avdekket at en systemfeil hadde forårsaket at klager ikke var fakturert for kraft fra 17.10.2012. Avregning inklusiv for 1. og 2. kvartal 2014 ble tilsendt klager 15.05.14.

Hafslund viser til at de gjentatte ganger har vært i kontakt med klager per telefon og epost vedr. fakturaspesifikasjoner og betalingsavtale.

Hafslund opprettholder sitt krav pålydende kr 6 186,50, men som en minnelig løsning, tilbys det å slette påløpte renter og salærer, slik at det da gjøres opp i sin helhet ved å innbetale utestående hovedstol på kr. 5 545,86.

 

Nemnda ser slik på saken:

I behandlingen av denne saken var nemnda i tvil om Hafslund Nett AS var riktig innklaget da uenigheten gjelder etterfakturert strøm (ikke nettleie). I brev av 08.02.16 ba nemnda Hafslund Nett AS komme med ytterligere opplysninger bl.a. om hvordan de ulike selskapene i konsernet er involvert i saken. I e-post av 09.02.16 svarte Hafslund Nett AS at Hafslund Strøm AS samfakturerer med Hafslund Nett AS. Videre motsetter ikke Hafslund Nett AS at Hafslund Strøm AS endres til innklagede. Nemnda kom frem til at det ut fra sakens karakter er Hafslund Strøm AS som er riktig motpart i saken.

Saken gjelder uenighet om fakturert strømforbruk.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-2 kan kraftleverandøren kreve tilleggsbetaling ved faktureringsfeil. Tilleggsbetaling kan ikke kreves dersom feilen skyldes forhold hos kraftleverandøren og kunden var i aktsom god tro.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at det har vært systemfeil hos Hafslund som har ført til at klager ikke har blitt fakturert for kraft. Videre legger nemnda til grunn at forbruket ikke er omtvistet. Etter nemndas syn er strømmen brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.

Spørsmålet er følgelig hvorvidt klager var i aktsom god tro. Dette beror på en konkret vurdering. Nemnda legger vekt på at det går frem av fakturaene at det ikke er fakturert for kraft. Nemnda mener at klager burde oppdaget at kraft ikke er nevnt i fakturaene. Når fakturering av kraft ikke forekommer på fakturaene, kan kunden ikke anses for å være i god tro mht at hun faktureres for kraft. Det forhold at fakturaene ble betalt via avtalegiro kan ikke lede til noe annet resultat. Fakturateksten gjøres uansett tilgjengelig for kunden, og kunden må sette seg inn i hva hun betaler for. Nemnda finner på denne bakgrunn at klager ikke var i aktsom god tro og Hafslund Strøm AS har derfor anledning til å kreve tilleggsbetaling.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 29. februar 2016

Frode Støle, leder
Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?