Søk på nettsiden

Sak: 15-273 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse AS

Saken gjaldt etterfakturering som følge av feilkoblet måler. Klager mente at han ikke kunne belastes for at måleren ikke fungerte som den skulle. Da det er uklart om en måler som går i nedadgående retning går riktig, mente klager at han kun skulle belastes for det som er stipulert. Klager avviste etterfakturert krav. Lyse AS viste til at måleren antageligvis hadde gått i nedadgående retning etter at det ble foretatt en endring av klagers installasjon. Lyse hevdet at strømmen er brukt av klager og måleren var kalibrert korrekt. Lyse opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering som følge av feilkoblet måler.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-4, 5-6 og 6-5.

Historikk:

01.04.14 – Stipulert målerstand         48 394 kWh

12.06.14 – Stipulert målerstand         50 309 kWh. Fiktivt målerbytte

01.09.15 – Kundeavlest målerstand 27 796 kWh

25.09.15 – Kundeavlest målerstand 26 916 kWh. Reelt målerbytte.

Krav: Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 9 526,13.

Partenes anførsler:

Klager viser til at han i 2014 og frem til september 2015 har glemt å lese av måleren og derfor betalt kun for stipulerte verdier. Da klager mottok brev om at det skulle være målerbytte, avleste klager målerstand den 01.09.15. Klager hevder at han på dette tidspunkt forstod at det var noe feil ved måleren idet målerstanden var betraktelig lavere. Klager peker på at han ikke mottok noen reaksjon fra selskapet etter innsending av målerstand.

Klager mener at han ikke skal belastes for at måleren ikke fungerer som den skal. Da det er uklart om en måler som går i nedadgående retning går riktig, skal han kun skal belastes for det som er stipulert.

Klager påpeker at strømforbruket har økt betraktelig siden 2014 grunnet endringer i husstand, og mener derfor at forbruket etter målerbytte den 25.09.15 ikke kan sammenlignes med forbruket før endring av installasjon den 12.06.14.

Klager avviser etterfakturert krav.

Lyse AS (Lyse) viser til klagers innleverte målerstand den 25.09.15 og konkluderte med at måleren antageligvis har gått i nedadgående retning etter at det ble foretatt endring av installasjon hos klager den 12.06.14. Lyse hevder at måleren har telt riktig til tross for at den har gått i nedadgående retning og at forbruket har vært understipulert på grunn av manglende avlesninger.

Lyse hevder at klager ikke har meldt ifra om når mulig feilkobling ble oppdaget. Lyse hevder videre at det er sannsynlig at strømmen er blitt brukt av klager og at måleren var kalibrert korrekt.

Lyse har fakturert klager for totalt 26 975 kWh for perioden 01.04.14 til 01.11.15 som gir et årsforbruk på 17 000 kWh. Lyse hevder kravet er berettiget og rimelig. Lyse opprettholder etterfakturert krav pålydende kr. 9 526,13.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering som følge av feilkoblet måler.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at måleren var feilkoblet etter at det ble foretatt en endring av installasjon hos klager som forårsaket at Lyse AS ikke fikk de data de trengte for å fakturere reelt forbruk. Nemnda legger videre til grunn at strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket. Nemnda kan ikke se at det er noe vilkår for etterbetaling i denne saken at kunden var i god tro. Feilkoblingen av måleren kan ikke tilskrives nettselskapet.

Utgangspunktet er da at Lyse etter nettleieavtalen § 5-4 har rett til å kreve etterbetaling på grunnlag av et stipulert forbruk. Spørsmålet er primært om den stipulering selskapet har gjort – ut fra et forbruk på 17 000 kWh pr år – er forsvarlig. Stipuleringen er gjort ut fra både tidligere forbrukshistorikk (før feilkoblingen) og måleverdier etter byttet av måler. Dette er i tråd med avtalebestemmelsen. Utgangspunktet er da at stipuleringen skal legges til grunn for oppgjøret med mindre det kan påvises feil ved den, eller med mindre kunden kan sannsynliggjøre et lavere forbruk, jf § 5-4 første avsnitt siste setning. 

Nemnda har merket seg at måleren har gått i nedadgående retning, men har ikke gitt dette avgjørende vekt i helhetsvurderingen. Det er godt mulig at det er riktig som Lyse hevder, at måleren har telt riktig antall kilowattimer, men at den har talt nedover i stedet for oppover på grunn av feilkobling. Det er en oppfatning i energibransjen at feilkobling av denne typen eldre strømmålere kan føre til at måleren måler riktig i nedadgående retning.

Nemnda har lagt avgjørende vekt på at Lyses stipulering av forbruk basert på målerverdiene før feilkoblingen og målerverdiene etter målerbyttet, fremstår som nøkterne. Klager har ikke sannsynliggjort et lavere forbruk. Nemnda har ikke andre bemerkninger til etterberegningen.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 29. januar 2016    

Frode Støle, leder
Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Ola Bergheim, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?